Wydawca treści Wydawca treści

Ankieta

Na początku lipca 2013r. do wszystkich rdLP przesłane zostało pismo (z prośbą o przekazanie podległym jednostkom) informujące o zakończeniu pierwszego etapu analizy ankiet. Podstawowym celem było dostarczenie wstępnej wiedzy dotyczącej działań i projektów, które mogą być realizowane w PGL LP z udziałem środków zewnętrznych oraz funduszu leśnego w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-20. Na podstawie ankiet zidentyfikowano potrzeby jednostek LP na łączną kwotę około 5,5 mld PLN, na którą złożyło się niemal 6200 zgłoszonych działań - serdecznie dziękujemy za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie tych danych.

Na tej podstawie powstała baza danych, która stanowiła będzie trzon tworzonych w CKPŚ programów zintegrowanych. W ramach przeprowadzonej w CKPŚ weryfikacji zgromadzonego materiału każdemu działaniu przypisano kody odpowiadające programowi zintegrowanemu oraz typowi podejmowanego działania. Działania, które nie mogły być zakwalifikowane do żadnego z czterech wcześniej zdefiniowanych programów zintegrowanych zostały ujęte w ramach dodatkowego programu: ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEGO LEŚNICTWA.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami zgłoszonymi przez inne jednostki LP. Na obecnym etapie istnieje możliwość uzupełnienia bazy danych o nowe działania, które zostaną ujęte w odpowiednim programie zintegrowanym. Informacje zebrane w bazie mają charakter roboczy i na obecnym etapie nie są wiążące dla żadnej ze stron.

AKTUALIZACJA BAZY DANYCH

Kolejnym etapem prac nad programami zintegrowanymi jest aktualizacja i uzupełnienie zaproponowanych działań o kwantyfikowalne wskaźniki i dalsze doszczegółowienie zakresu planowanych prac. Prosimy o zaktualizowanie zgodnie z instrukcją zamieszczonej poniżej bazy i przesłanie jej w terminie do 16.08.2013r. do koordynatorów regionalnych (w formie elektronicznej).

Koordynatorów regionalnych prosimy, aby zweryfikowane dane dla całej rdLP przesłać do 30.08.2013r. do CKPŚ  (elektronicznie na adres aleksandra.zareba@ckps.lasy.gov.pl oraz na płycie CD) w formie zweryfikowanych plików przekazanych przez poszczególne jednostki oraz pliku dotyczącego projektów wspólnych dla całej rdLP (o ile są planowane). Tytuły plików powinny umożliwiać identyfikację rdLP i nadleśnictwa (np. BAZA ZWERYFIKOWANA_RDLP BIAŁYSTOK_Nadl Augustów).

Do pobrania:

Baza projektów

Instrukcja aktualizacji bazy

Lista koordynatorów regionalnych

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Programowania i Koordynacji Projektów CKPŚ - tel. 22 318 70 32

Istnieje również możliwość konsultacji lub zasięgnięcia porady u koordynatora na miejscu w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.