Wydawca treści Wydawca treści

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

O wyjątkowości programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), na tle innych instrumentów Unii Europejskiej, świadczy ich międzynarodowy charakter. Wsparcie otrzymują tylko działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów. Dzięki czemu programy sprzyjają zawiązywaniu partnerstw pomiędzy podmiotami z całej Europy.

Europejska Współpraca Terytorialna (www.ewt.gov.pl) w latach 2007-2013 wdrażana była/jest za pomocą 3 typów programów operacyjnych:

  • współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, na terenach przylegających do granic państwowych
  • współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na  integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, realizowane poprzez duże zgrupowania europejskich regionów z kilku lub kilkunastu państw
  • współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska realizowane przez wszystkie regiony UE

Dodatkowo, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), możliwa jest współpraca z państwami partnerskimi spoza UE. Zasadniczym celem jest rozwój współpracy pomiędzy Unią Europejską a krajami spoza UE poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego. 

Zachęcamy Państwa do przejrzenia zestawienia programów EWT w Polsce 2007-2013 (które będą kontynuowane także w nowej perspektywie finansowej). W kolejnych zakładkach znajdą Państwo przykładowe projekty współpracy międzynarodowej zrealizowane przez Lasy Państwowe w latach 2007-2013 (EWT w LP 2007-2013).

Obecnie trwają prace nad nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020. Na poziomie krajowym negocjowana jest umowa partnerska z UE oraz poszczególne programy operacyjne; zakończenie prac planowane jest na połowę 2014 roku (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: EWT w Polsce 2014-2020).