Wydawca treści Wydawca treści

Pomoc Techniczna

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzysta ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie UDA-POIS.10.01.00-00-0200/15-00 (CKPŚ) Planu działań sektora środowisko na lata 2014-2016.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 409 412,00 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 1 198 000,20 zł.

W ramach Planu działań beneficjenci projektu, tj. Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska; Instytucje Wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, planują realizować działania obejmujące utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału instytucji, które będą gwarantować skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu poprzez dofinansowanie obszarów określonych w pkt. 10. Oś priorytetowa X Pomoc techniczna, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020.