Wydawca treści

Cel projektu

Dodał: Katarzyna Sikora Dodano: Śr, 20 lut 2013 14:20

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

Projekt przewiduje wykonanie i/lub zmodernizowanie małych zbiorników i budowli piętrzących renaturyzację odwodnionych mokradeł oraz, tam gdzie to możliwe, przywrócenie naturalnej meandryzacji rzek, wyrównanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych. Działania zaplanowane w projekcie będą prowadzone tak, aby dostosować warunki do istniejącego stanu ekosystemu leśnego lub stymulować poprawę stanu przyrodniczego i zwiększenie różnorodności biologicznej.

Projekt obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju. Na obecnym etapie uczestniczy w nim 177 nadleśnictw z terenu 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.
Realizowane zadania to zbiór obiektów służących polepszeniu warunków wilgotnościowych na danym terenie, pomiędzy którymi występują zależności funkcjonalno–przestrzenne (najczęściej w obrębie małych zlewni rzek trzeciego rzędu). Część obiektów zlokalizowana jest na obszarach Natura 2000 lub na terenach objętych innymi formami ochrony przyrody. W takich sytuacjach muszą one być projektowane tak, by służyły ochronie tych obszarów.