Wydawca treści Wydawca treści

NFOŚiGW

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  jednostki LP mogą aplikować w ramach następujących działań:

 

Dziedzina Nazwa programu Szczegółowe informacje 
Różnorodność biologiczna

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Cel programu:

1. powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/
Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

Cel programu:

podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
Ochrona przyrody

Współfinansowanie Programu LIFE

Cel programu:

poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/