Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy do wniosku o przyznanie środków funduszu leśnego na realizację inwestycji w ramach projektu termomodernizacji należy dołączyć ocenę stanu technicznego i opłacalności przebudowywanego budynku, sporządzoną zgodnie z zapisami rozdziału 3.2 „Granice opłacalności Inwestycji i remontów” i 3.2.2 „Rachunek efektywności nakładów na budowę środków trwałych” na podstawie Zarządzenia nr 93 Dyrektora Generalnego LP z dn. 17 grudnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych nowelizacji „Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP”, mimo iż audyt energetyczny posiada obliczenia wskaźników ekonomicznych NPV, IRR?

Wykonanie oceny stanu technicznego i opłacalności przebudowywanego budynku jest niezbędne.

Inwestycje związane z podstawową działalnością administracyjną i gospodarczą powinny wynikać z bezpośrednio z potrzeb związanych z realizacją celów tej działalności.

Rachunek ekonomiczny może ograniczyć się do porównania kosztów związanych z poszczególnymi wariantami realizacji danego zadania rzeczowego lub realizacji założonego celu np. z audytu energetycznego. Istotne jest uzyskanie największej efektywności przy danym nakładzie środków. Ocena opłacalności inwestycji powinna wykazać, iż spodziewane korzyści w trakcie eksploatacji inwestycji będą wyższe od nakładów poniesionych w fazie jej realizacji.

W przypadku posiadania audytu energetycznego wraz ze sporządzoną rozszerzoną analizą ekonomiczną inwestycji (w tym wyliczenia NPV i IRR), może ona posłużyć do opracowania opłacalności przebudowywanego budynku, natomiast nie zwalnia z obowiązku jej przygotowania.