Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy jednostki planujące zgłoszenie inwestycji do projektu termomodernizacji powinny je ująć w planach średniookresowych?

Inwestycje planowane do zgłoszenia do projektu termomodernizacji powinny być uwzględniane w planach średniookresowych. Pozwoli to m.in. na oszacowanie, jakie jest zapotrzebowanie środków na ten cel.

Jeśli inwestycje nie zostaną wpisane do planów średniookresowych, nie będą brane pod uwagę przy wyborze do projektu (jest to jedno z kryteriów dostępu do projektu).

Jednostki planujące zgłoszenie inwestycji w 2018 r., jak i latach kolejnych, powinny ująć swoje inwestycje w średniookresowych planach nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje, sporządzanych na okres 4-letni, na źródle finansowania 213.