Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Jakie źródła finansowania należy wskazać dla zadań dofinansowanych w 2017 r., ale będących zadaniami wieloletnimi? Jakie źródła finansowania należy wskazać dla zadań, na które będą składane wnioski o dofinansowanie na 2018 r. i w latach kolejnych?

Zadania, dla których jednostka rozpoczyna realizację w 2017 r., a planowana jest ich kontynuacja w latach kolejnych, powinny zostać ujęte w średniookresowym planie nakładów (tzw. 4-latka) na niezmiennym źródle finansowania 213.

Jednostki planujące zgłoszenie inwestycji na 2018 r., jak na lata kolejne, powinny ująć swoje inwestycje w średniookresowych planach nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje również na źródle finansowania 213.

Na źródle finansowania 213 należy ująć wyłącznie koszty możliwe do finansowania w ramach projektu, tj. koszty prac termomodernizacyjnych i OZE objęte audytem energetycznym (szacunkowo dla tych, którzy jeszcze nie przygotowali audytu).

W obu przypadkach koszty niekwalifikujące się do dofinansowania w ramach projektu (część inwestycji, która nie wiąże się z modernizacją energetyczną obiektu, tj. rozbudowa/nadbudowa/przebudowa, wyposażenie, dokumentacja, nadzór budowlany) powinny zostać uwzględnione w środkach własnych i przypisanych temu źródłach finansowania.