Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy każdy audyt energetyczny ex-ante przesłany do CKPŚ na etapie przygotowań do projektu unijnego (POIiŚ) wymaga aktualizacji, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do sporządzania audytów energetycznych (zał. do pisma LT.011.3.2017 z dnia 09.02.2017)?

Audyty, które zostały przekazane do CKPŚ na etapie przygotowań do projektu unijnego (POIiŚ), nie wymagają aktualizacji, o ile jednostka nie planuje wprowadzenia zmian w zakresie wariantu optymalnego audytu, a stan istniejący budynku pozostaje niezmienny. W przypadku gdy jednostka planuje rozszerzenie/zmniejszenie zakresu zadań do wykonania lub nadbudowę/przebudowę budynku (wcześniej niezaplanowaną), aktualizacja wcześniej przesłanego audytu jest niezbędna.

Wszystkie nowe audyty energetyczne lub aktualizacje wcześniej przedłożonych audytów należy opracować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w opracowaniu pt. „Zakres i zasady wykonania audytów energetycznych".

Nie ma konieczności aktualizacji wcześniej złożonych do CKPŚ audytów energetycznych jedynie z uwagi na zmianę wytycznych do sporządzania audytów, o ile jednostka nie planuje innych zmian. Aktualizacja wytycznych polegała na usunięciu założeń wymaganych przy projekcie unijnym.