Lista realizowanych projektów

 1. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym
 2. Bieszczadzki Park NarodowyWykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2070
 3. Centrum Informacji o Środowisku Unep/Grid Warszawa Zakład Narodowej Fundacji Ochrony ŚrodowiskaKarpaty Łączą - Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach
 4. Drawieński Park NarodowyOchrona ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego
 5. Fundacja Albatros-SymbiosisOchrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach
 6. Fundacja WWF PolskaOchrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk
 7. Fundacja Zielonej Doliny Odry i WartyOchrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa
 8. Gmina Dobiegniew Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlaku wodnym Mierzęcka Struga - etap II
 9. Gmina HrubieszówZmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich
 10. Gmina MosinaZmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej
 11. Gmina NysaZabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
 12. Kampinoski Park Narodowy Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym
 13. Kampinoski Park NarodowyOchrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym
 14. Karkonoski Park Narodowy z Siedzibą w Jeleniej GórzeOchrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap V
 15. Lubelskie Towarzystwo OrnitologiczneCzynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej
 16. Magurski Park NarodowyOchrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego
 17. Miasto Stołeczne WarszawaPoprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy
 18. Nadleśnictwo BytnicaCervus - witaj w Naturze! Ochrona obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Bytnica
 19. Nadleśnictwo Głęboki Bród Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej
 20. Nadleśnictwo Przemków Ochrona obszarów sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie Przemków w latach 2017-2019
 21. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie Rewitalizacja nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia presji ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok
 22. Nadleśnictwo Sława ŚląskaOchrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska
 23. Narwiański Park NarodowyOchrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna - etap I
 24. Narwiański Park NarodowyOchrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna
 25. Narwiański Park Narodowy – Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo-Śliwno
 26. Narwiański Park Narodowy Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna"
 27. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony PtakówWzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce
 28. Park Narodowy "Ujście Warty"Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym "Ujście Warty” poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej
 29. Poleski Park NarodowyBudowa ścieżki dydaktycznej "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym, chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane
 30. Poleski Park NarodowyCzynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018
 31. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie – FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski
 32. Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówCzynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)
 33. Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówOchrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno - wschodniej Polsce
 34. Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówOchrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB 200007
 35. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w SzczecinieZrównoważona turystyka na Obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Rzepin i Trzebież
 36. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce
 37. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Lubelska Natura 2000 - wdrażanie planów zadań ochronnych 
 38. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000
 39. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieOchrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim
 40. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”Restytucja sokoła wędrownego w Polsce
 41. Stowarzyszenie Uroczysko Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną
 42. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych
 43. Tatrzański Park NarodowyZmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze PLC120001 Tatry
 44. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I
 45. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I
 46. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych
 47. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
 48. Zachodniopomorskie Towarzystwo PrzyrodniczePowrót rysia do północno-zachodniej Polski
 49. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty
 50. Kampinoski Park Narodowy - Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym
 51. Uniwersytet Śląski W Katowicach - Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany

 52. Gmina Zawoja - Babiogórskie Ścieżki

 53. Gmina Bytom Odrzański - Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański

 54. Park Narodowy Gór Stołowych - Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej - etap II - parking YMCA

 55. Nadleśnictwo Spychowo - Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej

 56. Nadleśnictwo Biłgoraj - Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

 57. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa

 58. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007

 59. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Czynna ochrona kraski "Coracias garrulus" na Równinie Kurpiowskiej

 60. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie - Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej