Wydawca treści Wydawca treści

Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy

BENEFICJENT: Miasto Stołeczne Warszawa

TYTUŁ: Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy

OPIS: Celem głównym projektu jest poprawa łączności funkcjonalnej pomiędzy siedliskami przyrodniczymi znajdującymi się na terenie Warszawy.

Przedmiotem projektu są działania służące likwidacji barier i kolizji w celu poprawy funkcjonowania ważnych dla regionu głównych korytarzy ekologicznych znajdujących się w granicach Warszawy.

Planowanie działania mają zminimalizować śmiertelność zwierząt w czasie wędrówek pomiędzy tak ważnymi ostojami i szlakami migracji jak obszary Natura 2000 na terenie Puszczy Kampinoskiej oraz obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły.

Przedsięwzięcie obejmuje także renaturyzację fragmentu oraz poprawę warunków funkcjonowania najważniejszego w Warszawie korytarza ekologicznego, którym jest obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

GATUNKI CHRONIONE: łoś, wydra, bóbr

ZASIĘG: woj. mazowieckie

WARTOŚĆ: 13 641 883,50 zł, w tym 9 509 332,50 zł dofinansowania z UE