Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Budowa ścieżki dydaktycznej „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska ...
Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną 05.03.2018 | Łukasz Turek ...
Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001...
Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap V 05.03.2018 | Łukasz Turek ...
Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020 05.03.2018 | Łukasz...
Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych 05.03.2018 | Łukasz Turek ...
Zmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze PLC120001 Tatry 05.03.2018 | Łukasz Turek ...
Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach 05.03.2018 | Łukasz Turek ...
Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce 09.02.2018 | Łukasz Turek ...
Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018 09.02.2018 | Łukasz Turek ...
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej 09.02.2018 | Łukasz Turek ...
Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno ...
Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna 09.02.2018 | Łukasz Turek ...