Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

BENEFICJENT: Fundacja WWF Polska    

TYTUŁ: Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk                       

OPIS: Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i krytycznie zagrożonego morświna) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, gromadzenie danych dot. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk oraz istniejących zagrożeń w bazie danych (m.in. w rejonie ujścia Przekop Wisły za pośrednictwem kamery z wieży wideoobserwacji oraz tras migracyjnych fok.

W celu obniżenia śmiertelności gatunków objętych projektem, zastosowane będą odstraszacze akustyczne (pingery) w związku z czym nastąpi ograniczenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci morskie.

Ponadto kontynuowana będzie działalność patrolu terenowego, w ramach której wolontariusze będą m.in. doraźnie zabezpieczać foki wychodzące na plaże oraz aktywnie chronić lęgi morskich ptaków.

Dodatkowo w projekcie zaplanowano cykliczne spotkania dla różnych grup zaangażowanych w ochronę środowiska morskiego oraz opracowanie i rozpowszechnienie instrukcji dla społeczności lokalnych i turystów.

GATUNKI CHRONIONE: foka, morświn, sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna, czubata i rzeczna, ostrygojad

ZASIĘG: polskie wybrzeże – woj. zachodniopomorskie, woj. pomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 520 904 zł, w tym 2 992 768 zł dofinansowania z UE

 


Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Spychowo                                                               

OPIS: Przedmiotem ochrony w projekcie są przede wszystkim siedliska grądowe (zbiorowiska leśne zdominowane przez graby, dęby i lipy) oraz inne zbiorowiska leśne zlokalizowane na w obrębie Ostoi Piskiej. Inwazyjność i ekspansywność czeremchy amerykańskiej eliminuje gatunki właściwe dla danych siedlisk i stanowi jedno z największych globalnych zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej. Dlatego konieczne jest ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej jako obcego gatunku inwazyjnego w drastyczny sposób wprowadzającego zmiany w dynamice ekosystemu.

Projekt przewiduje następujące działania ochronne:

 • wycięcie krzewów czeremchy amerykańskiej na łącznej powierzchni ponad 255 ha
 • zwalczanie czeremchy prowadzone za pomocą środków chemicznych (herbicydu) (wyłącznie miejscowe, ściśle kontrolowane zastosowanie)
 • wprowadzanie rodzimych gatunków drzew charakterystycznych dla grądów (grab, lipa) na żyźniejszych siedliskach na powierzchni ponad 164 ha (w czwartym roku trwania projektu) celem stworzenia konkurencji dla czeremchy i utrudnienia jej odnowienia

Teren objęty działaniami to obszar Natury 2000 Ostoja Piska wraz z 1-kilometrowym buforem bezpieczeństwa, przyjętym ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się czeremchy. Zakładanym efektem ekologicznym jest uzyskanie na wszystkich powierzchniach objętych projektem udziału procentowego czeremchy amerykańskiej poniżej 30% oraz wysokości ewentualnie pojawiających się odrostów lub nalotów czeremchy poniżej metra.

SIEDLISKA CHRONIONE: grąd subkontynentalny

ZASIĘG: woj. warmińsko-mazurskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 770 126,79 zł, w tym 1 504 607,77 zł dofinansowania z UE


Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007

BENEFICJENT: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                                  

OPIS: Projekt ma na celu odbudowę i ochronę populacji łososia atlantyckiego oraz minoga rzecznego w wybranych dopływach Parsęty poprzez:

 • Budowę tarlisk na rzekach: Dębnica (1 miejsce), Liśnica (3 miejsca) i Mogilica (2 miejsca).
 • Aktywną ochronę tarlisk polegającą na patrolowaniu dorzecza przez 2 dodatkowych strażników rybackich. Pomoże to w ograniczeniu kłusownictwa, które nasila się w okresie tarła łososia. W ramach tego działania przewidziany jest również zakup samochodu patrolowego oraz fotopułapek.
 • Wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego poprzez zarybienia.
 • Monitoring wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzecznego. W tym celu smolty i narybek łososia atlantyckiego będą znakowane elektronicznymi, nieinwazyjnymi znaczkami PIT, które pozwalają na śledzenie ryb przez wiele lat.

GATUNKI CHRONIONE: łosoś atlantycki i minóg rzeczny

ZASIĘG: woj. zachodniopomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 779 508,68 zł, w tym 2 362 582,37 zł dofinansowania z UE


Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty

BENEFICJENT: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                                  

OPIS: Parsęta to jedna z nielicznych polskich rzek, w której rozmnaża się łosoś atlantycki. Spotkamy w niej też inne gatunki wędrowne: minoga rzecznego i strumieniowego oraz głowacza białopłetwego.

Celem projektu jest przywrócenie ciągłości biologicznej na trzech dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy poprzez udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych. Obiekty hydrotechniczne piętrzące wodę w rzekach powodują ich sztuczny podział na samodzielnie funkcjonujące odcinki. Tym samym ograniczona, a niekiedy całkowicie wykluczona, jest możliwość przemieszczania się różnych organizmów wodnych, zwłaszcza ryb wędrownych, które płyną w górę rzeki, aby odbyć tarło. Prowadzi to nieuchronnie do zmniejszania się ich populacji i utraty naturalnego charakteru przez rzekę.

Na dopływach Parsęty zostaną przebudowane urządzenia hydrotechniczne (47 obiektów), które blokują swobodne migracje ryb dwuśrodowiskowych. Ponadto zlikwidowanych zostanie 21 barier architektonicznych takich jak jazy, stopnie wodne i zastawki. W efekcie udrożnieniu ulegnie 208 km rzecznych korytarzy ekologicznych.

Umożliwi to rybom i minogom dotarcie na tarliska, a także do trudniej dostępnych dotąd siedlisk znajdujących się w górnych partiach dopływów Parsęty, co zwiększy ich różnorodność biologiczną.

GATUNKI CHRONIONE: łosoś atlantycki, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, głowacz białopłetwy, koza, troć wędrowna, lipień, pstrąg potokowy

ZASIĘG: woj. zachodniopomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 947 490 zł, w tym 5 055 366,50 zł dofinansowania z UE


Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany

BENEFICJENT: Uniwersytet Śląski w Katowicach                                               

OPIS: Murawy galmanowe to zbiorowiska roślinne, które rozwinęły się na glebach bogatych w metale ciężkie i arsen, na terenach poprzemysłowych, gdzie wydobywano rudy srebra, ołowiu czy cynku. Siedliska te, ze względu na swoje pochodzenie, są często postrzegane jako bezużyteczne czy zdegradowane. Tymczasem stają się one miejscami występowania interesujących podgatunków i ekotypów roślin, jak również mogą stanowić siedliska zastępcze dla wielu rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt (np. sasanki otwartej).

Projekt ma na celu ochronę tych siedlisk przed zarastaniem przez gatunki krzewiaste i drzewiaste oraz wzrostem żyzności, które w efekcie powodują przekształcanie się siedliska. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom murawy będą koszone późną jesienią, co umożliwi wydanie nasion gatunkom zasiedlających je roślin. Opcjonalnie na murawach planuje się wypas owiec, jednak tylko w miejscach, w których kumulacja metali ciężkich w roślinach jest na stosunkowo niskim poziomie. W przypadku muraw już zarośniętych wycinane będą drzewa i krzewy, a następnie wzbogacany ich skład florystyczny poprzez podsiewanie wybranych gatunków lub wykładanie siana pochodzącego z muraw bogatych gatunkowo. Dodatkowo wprowadzane będą sadzonki wyhodowane in vitro poza tymi siedliskami. W projekcie przewidziano także inwentaryzacje botaniczne muraw oraz monitoring działań ochronnych.

SIEDLISKA I GATUNKI CHRONIONE: murawy galmanowe, sasanka otwarta

ZASIĘG: woj. śląskie i małopolskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 478 800,74 zł, w tym 2 106 980,62 zł dofinansowania z UE


Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie   

OPIS: Projekt przyczyni się do ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszary mniej wrażliwe. Elementy infrastruktury turystycznej, takie jak szlaki piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi, czatownie i wieże widokowe pozwolą zmniejszyć presję turystyczną na wybrane obszary Natura 2000.

W projekcie przewidziano również następujące działania ochronne:

 • odtworzenie siedlisk wodnych i związanych z wodą poprzez odbudowę zbiorników wodnych i przebudowę sieci urządzeń hydrotechnicznych  
 • ochronę ptaków drapieżnych
 • ochronę pszczół leśnych i założenie poletka miododajnego
 • ochronę wybranych siedlisk przyrodniczych poprzez pozostawianie zasobów martwego drewna
 • poprawę warunków bytowania dla gągoła i tracza nurogęsi
 • dostosowanie drzewostanów do typów siedlisk

W efekcie korzystanie z walorów przyrodniczych będzie w mniejszym stopniu wywierać negatywny wpływ na stan gatunków i siedlisk, ponieważ zostanie ograniczona swobodna penetracja siedlisk. Wybudowana i zmodernizowana infrastruktura turystyczna zostanie również wykorzystana do prowadzenia edukacji ekologicznej.        

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: gągoł, rybołów, sokół wędrowny, tracz nurogęś, puchacz, zimorodek, pszczoła leśna, kumak nizinny, bielik, kania ruda, bocian czarny, kwaśne dąbrowy, kwaśne buczyny, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion i Potamion, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, grąd subatlantycki, żyzne buczyny, ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, sosnowy bór chrobotkowy, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, suche wrzosowiska, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, bory i lasy bagienne

ZASIĘG: woj. lubuskie i zachodniopomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 900 995,95 zł, w tym 2 465 846,54 zł dofinansowania z UE


Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej – etap II – parking YMCA

BENEFICJENT: Park Narodowy Gór Stołowych

OPIS: Projekt stanowi uzupełnienie pierwszego etapu budowy infrastruktury turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie Błędnych Skał i Szczelińca – najchętniej odwiedzanych atrakcji w Górach Stołowych. Na Polanie YMCA powstanie nowoczesny parking, wyposażony w obiekty małej infrastruktury (suche toalety, ławostoły i kosze do segregacji odpadów), który ma zachęcić turystów do pozostawiania samochodów w tym miejscu. Przyczyni się to do ograniczenia emisji spalin i zanieczyszczenia atmosfery na drodze z Polany do górnego parkingu przy rezerwacie. Parking wykonany zostanie z kostki piaskowcowej i wyposażony będzie w separator substancji ropopochodnych. W ten sposób zabezpieczy przed zanieczyszczeniem siedliska przyrodnicze, glebę i wody gruntowe, a także zlokalizowane w pobliżu ujęcia wody pitnej.  

SIEDLISKA CHRONIONE: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; olsy źródliskowe; bory i lasy bagienne oraz jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach; żyzne buczyny; kwaśne buczyny; górskie bory świerkowe

ZASIĘG: Park Narodowy Gór Stołowych – woj. dolnośląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 275 455, 09 zł, w tym 2 281 442,82 zł dofinansowania z UE


Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa

BENEFICJENT: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

OPIS: Projekt polegać będzie na udrożnieniu Noteci dla organizmów wodnych poprzez budowę przepławek na obiektach hydrotechnicznych, administrowanych przez PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Stopnie wodne w Pakości, Łabiszynie, Dębinku, na Starej Noteci Rynarzewskiej, Nakle Zachód i Gromadnie nie posiadają przejść dla ryb, tym samym uniemożliwiają organizmom wodnym wędrówki w górę i w dół rzeki.

Przepławki umożliwią migrację ryb (w tym zwłaszcza węgorza) oraz innych gatunków wodnych, a tym samym przywrócą tzw. biologiczną ciągłość rzeki.

Przepławki zostaną wykonane z materiałów naturalnych (kamienie, żwir, piasek), w formie kanału-obejścia z kolejno następującymi po sobie przegrodami i basenami. Dzięki temu powstaną korytarze migracji o różnych prędkościach przepływu wody, umożliwiające dwukierunkowe przemieszczanie się organizmów wodnych. Z czasem przepławki zaczną funkcjonować jak naturalna odnoga rzeki.

W efekcie budowy przepławek zostanie udrożniona droga wodna o długości ponad 108 km, w tym ponad 87 km korytarzy ekologicznych. Weryfikacja osiągnięcia efektu ekologicznego nastąpi poprzez monitoring urządzeń pod koniec realizacji prac oraz w okresie trwałości projektu.

GATUNKI CHRONIONE: węgorz europejski, a także boleń oraz inni przedstawiciele fauny wodnej

ZASIĘG: woj. kujawsko-pomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 017 105 zł, w tym 3 414 539,25 zł dofinansowania z UE


Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej

BENEFICJENT: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków                     

OPIS: Równina Kurpiowska stanowi główną ostoję kraski w Polsce. Wg danych z 2016 r. jej populację w naszym kraju szacuje się tylko na 18-23 pary. Jeśli nie będą podejmowane skuteczne działania ochronne, kraska, kiedyś dużo liczniej występująca w Polsce, może całkowicie zniknąć z naszego krajobrazu.

Głównym celem projektu jest zachowanie populacji kraski na Równinie Kurpiowskiej. Cele szczegółowe to:

1. Zwiększenie sukcesu lęgowego i liczebności kraski

 • przeciwdziałanie ubytkowi miejsc lęgowych kraski (np. konserwacja starych i wieszanie nowych budek lęgowych)
 • zmniejszenie presji ssaków drapieżnych na lęgi, pisklęta i osobniki dorosłe w głównych miejscach występowania tego gatunku
 • zmniejszenie strat w lęgach wynikających ze złych warunków pogodowych w okresie lęgowym (temperatura poniżej 14°C i opady deszczu), np. poprzez dokarmianie
 • zapewnienie alternatywnych żerowisk w pobliżu miejsc gniazdowania kraski
 • pilnowanie stanowisk lęgowych krasek

2. Opracowanie planu restytucji kraski wraz z analizą dot. wpływu rolnictwa na siedliska zasiedlane przez kraskę.

3. Podniesienie poziomu wiedzy o krasce i metodach jej ochrony wśród różnych grup społecznych, w tym mających istotny wpływ na stan kurpiowskiej populacji kraski.

4. Aktualizacja i wdrażanie Krajowego Planu Ochrony Kraski w Polsce.

GATUNKI CHRONIONE: kraska

ZASIĘG: woj. mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 720 570 zł, w tym 1 462 484,50 zł dofinansowania z UE


Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Biłgoraj                                                                    

OPIS: Projekt zakłada poprawę warunków siedliskowych głuszców poprzez:

 • ograniczenie rozprzestrzeniania gatunków inwazyjnych (czeremcha amerykańska)
 • wycinanie nadmiernego podszytu i podrostów (młodych drzew – głuszce potrzebują również otwartych przestrzeni)
 • wyłożenie gastrolitów (małych kamieni połykanych przez ptaki, które ułatwiają rozdrabnianie pokarmu w żołądku)
 • neutralizację szkodliwych nawierzchni dróg (żużlu, który jest połykany przez ptaki)
 • redukcję drapieżników
 • kanalizowanie ruchu turystycznego

Ponieważ aktualna populacja głuszca w Puszczy Solskiej wykazuje tendencję spadkową i nawet czynna ochrona siedlisk kuraków może okazać się niewystarczająca dla odwrócenia tego trendu, projektodawcy przewidzieli również wsiedlenie ok. 50-80 szt. wyhodowanych ptaków. W tym celu wykorzystana zostanie zmodyfikowana metoda hodowlana „born to be free” („urodzone do życia na wolności”), polegająca na umieszczaniu samic oraz młodych głuszców w wolierach adaptacyjnych, gdzie będą przyzwyczajać się do warunków naturalnych. Zadanie to łącznie z opieką weterynaryjną, monitoringiem telemetrycznym i genetycznym głuszców będzie jednym z głównych działań projektowych.

W Nadleśnictwach Biłgoraj i Józefów przewidziano też kanalizowanie ruchu turystycznego poprzez modernizację ścieżki dla spacerowiczów i biegaczy, a także wytyczenie ścieżki rowerowej, które przekierują część ruchu turystów i mieszkańców, odciążając tereny zajmowane przez głuszce.

GATUNKI CHRONIONE: głuszec

ZASIĘG: Nadleśnictwa Biłgoraj, Janów Lubelski i Józefów – woj. lubelskie i podkarpackie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 822 978,02 zł, w tym 6 649 531,31 zł dofinansowania z UE


Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym

BENEFICJENT: Kampinoski Park Narodowy                                                        

OPIS: Projekt ma za zadanie w przemyślany sposób uporządkować i zmodernizować infrastrukturę turystyczną w Truskawiu i na ścieżce „Do Karczmiska”, w tym również trasy dla turystów. Tym samym przyczyni się do kanalizacji ruchu turystycznego w tej części parku, zatrzymując użytkowników na terenie truskawieckiej polany i kierując ich na wyznaczone i odpowiednio do tego przystosowane trasy. Zapobiegnie to nielegalnemu przedeptywaniu terenu i nowych, „dzikich” ścieżek. Jest to szczególnie istotne z uwagi na sąsiadujące z polaną i ścieżką cenne siedliska przyrodnicze, a także rzadkie i efektowne gatunki.

W projekcie przewidziano następujące działania:

 • ochronę czynną siedlisk poprzez koszenie i odkrzaczanie łąk i muraw w Truskawiu (Zakrętkowa Góra i Paśniki)
 • zagospodarowanie parkingu i polany Truskaw
 • modernizację ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska”
 • utworzenie ścieżki spacerowej w Truskawiu
 • wytyczenie łącznika pieszo-rowerowego na trasie Truskaw – Palmiry

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: przeplatka aurinia, modraszek telejus, zgniotek cynobrowy, dzwonecznik wonny, leniec bezpodkwiatkowy, wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, dąbrowy ciepłolubne

ZASIĘG: Kampinoski Park Narodowy – woj. mazowieckie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 825 022,76 zł, w tym 2 401 269,34 zł dofinansowania z UE


Babiogórskie ścieżki

BENEFICJENT: Gmina Zawoja                                                                                   

OPIS: Projekt pozwoli na ochronę unikatowych walorów Babiogórskiego Parku Narodowego, zwłaszcza cennych siedlisk piętra alpejskiego występujących na Babiej Górze, stanowiących obszary Natura 2000. Powstanie strefy rekreacyjnej oraz nowej ścieżki edukacyjnej położonej poza granicami parku skutkować będzie stworzeniem alternatywnych tras do uprawiania turystyki. Wpłynie to na ograniczenie ruchu turystycznego, nie przez jego limitowanie, ale jego częściowe przekierowanie. Przedsięwzięcie obejmować będzie założenie ścieżki edukacyjnej w Zawoi Czatoży, jej oznakowanie i budowę parkingu. W początkowej części ścieżki powstanie kompleks rekreacyjno-edukacyjny z placem zabaw, zadaszoną wiatą połączoną z niewielką sceną oraz zaadoptowanym na cele edukacyjne fragmentem lasu.

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: gatunki i siedliska objęte ochroną na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego

ZASIĘG: Zawoja – woj. małopolskie i śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 550 000 zł, w tym 2 167 500 zł dofinansowania z UE


Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański

BENEFICJENT: Gmina Bytom Odrzański                                                               

OPIS: Projekt zakłada różnorodne działania związane z ochroną obszarów naturowych oraz ochroną cennych gatunków – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza (owadów związanych z martwym drewnem). Polegać one będą na przywróceniu optymalnych warunków siedliskowych dla tych gatunków, w tym poprawie nasłonecznienia dla ok. 200 drzew. Ponadto planuje się m.in. utworzenie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między ostojami pachnicy i kozioroga nad Odrą: na obszarach Natura 2000 Kozioróg w Czernej oraz Nowosolska Dolina Odry. W ramach projektu stworzone zostanie również „Pogotowie pachnicowe” (dla woj. lubuskiego i dolnośląskiego), które nie tylko ma zabezpieczać zagrożone owady w sytuacjach awaryjnych (wycinka drzew i alei przydrożnych, zdarzenia losowe), lecz także zadba o późniejsze ich przywrócenie naturze.

Projekt uwzględnia także działania ochronne związane z zachowaniem lasów łęgowych i łąk selernicowych. W przypadku tych pierwszych celem jest unaturalnienie lasów łęgowych poprzez odtworzenie zasobów martwego i rozkładającego się drewna oraz ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcych. Natomiast powstrzymanie degradacji i przeobrażenia łąk selernicowych nastąpi poprzez usunięcie zarastających je drzew i krzewów oraz koszenie.

W projekcie przewidziano również posadzenie 450 dębów szypułkowych – w formie alei tworzących korytarze ekologiczne dla drzewolubnych owadów, ptaków, nietoperzy i innych organizmów.

Uzupełnieniem wszystkich wymienionych wyżej działań czynnej ochrony będzie natomiast wytyczenie ścieżek pieszo-rowerowych kierujących ruch turystyczny poza obszar chronionych siedlisk, a tym samym minimalizujących niekorzystne oddziaływanie człowieka.

GATUNKI i SIEDLISKA CHRONIONE: pachnica dębowa; kozioróg dębosz; łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe, jesionowe; łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe; łąki selernicowe

ZASIĘG: Nadleśnictwo Nowa Sól i Gmina Bytom Odrzański oraz Nadleśnictwo Głogów – woj. dolnośląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 219 847,25 zł, w tym 2 736 870,16 zł dofinansowania z UE


Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

TYTUŁ: Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim

OPIS: Projekt ma na celu zachowanie populacji 3 zagrożonych gatunków nietoperzy oraz stworzenie warunków do wzrostu ich liczebności. Planowane efekty przedsięwzięcia:   

 • zachowanie czterech letnich kolonii rozrodczych wraz ze wzrostem liczebności nietoperzy
  w kolonii,
 • zwiększenie liczby zimowisk (bunkrów) zasiedlonych w okresie hibernacji przez nietoperze,
 • zwiększenie prawdopodobieństwa udanej hibernacji.

GATUNKI CHRONIONE: podkowiec mały, mopek, nocek duży

ZASIĘG: woj. lubelskie (powiat tomaszowski), woj. podkarpackie

WARTOŚĆ: 4 913 656 zł, w tym 4 913 656 zł dofinansowania z UE


Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

TYTUŁ: Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000

OPIS: Projekt jest odpowiedzią na negatywne zmiany zachodzące w obrębie zagrożonych populacji gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000: Góra Św. Anny, Zbiornik Nyski, łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą, łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą, Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka oraz planów ochrony dla RP Złote Bagna i RP Prądy.

Cele projektu zostaną osiągnięte m.in. poprzez czynną ochronę in-situ: prowadzenie  wypasu, usuwanie roślinności zielnej, przeciwdziałanie zacienieniu, ogrodzenie muraw i skanalizowanie ruchu turystycznego w obszarze Natura 2000 Góra Św. Anny. Działania te opierają się na sprawdzonych metodach ochrony siedlisk i gatunków.

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: mewa czarnogłowa, śmieszka, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, czerwończyk fioletek, modraszek nausitous, modraszek telejus, podkowiec mały, skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion), murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionali-Festucion pallentis), wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)

ZASIĘG: woj. opolskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 741 851 zł, w tym 4 741 851 zł dofinansowania z UE


FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski

BENEFICJENT: Polska Adakemia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie  

TYTUŁ: FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 

OPIS: Projekt kompleksowo integruje działania ochrony gatunkowej w miejscu i poza miejscem naturalnego występowania rzadkich i zagrożonych roślin w Polsce. W związku z faktem, że znaczna część tych gatunków występuje na nielicznych, niekiedy pojedynczych stanowiskach w postaci populacji o niskich liczebnościach niekorzystne zmiany w strukturze genetycznej takich populacji są istotnym zagrożeniem dla ich trwania.

W projekcie przewidziano następujące działania:

 1. Zachowanie różnorodności genetycznej 31 gatunków poprzez długoterminowe zabezpieczenie ich nasion w kriogenicznych warunkach ex situ i utworzenie ich banku nasion.
 2. Utworzenie podstaw monitoringu, oceny i rozpoznania różnorodności genetycznej populacji gatunków objętych projektem poprzez utworzenie banku DNA ich genotypów.
 3. Zwiększenie liczebności i liczby populacji 8 gatunków na łącznie 13 stanowiskach.
 4. poprawa stanu 2 typów siedlisk przyrodniczych: ciepłolubne dąbrowy na obszarze Natura 2000 Puszcza Kampinoska oraz grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego na obszarze NATURA 2000 Łabunie i NATURA 2000 Uroczyska Lasów Strzeleckich.

GATUNKI CHRONIONE: dzwonecznik wonny, seler błotny, ostnica Jana, ciemiężyca czarna, goździk siny, dzwonek syberyjski, turzyca wczesna, zawilec wielkokwiatowy

ZASIĘG: woj. mazowieckie, woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 025 547,67 zł, w tym 5 121 715,52 zł dofinansowania z UE


Budowa ścieżki dydaktycznej „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane

BENEFICJENT: Poleski Park Narodowy

TYTUŁ: Budowa ścieżki dydaktycznej „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane 

OPIS: Bagno Bubnów obejmuje tereny unikatowe pod względem florystycznym i faunistycznym. Jego szczególną osobliwością jest wodniczka. Niekorzystnym zjawiskiem w tym rejonie jest coraz większa presja turystów powodująca wydeptywanie roślinności i niepokojenie zwierząt. Projekt zakłada ograniczenie niekontrolowanej presji turystów na znajdujące się tu torfowisko niskie przy jednoczesnej ochronie gatunków występujących na tym obszarze dzięki budowie ścieżki dydaktycznej „Czahary”.

Budowa drewnianej kładki, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (punkty widokowe, toalety) umożliwi właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i pozwoli na ograniczenie antropopresji. Ścieżka została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

GATUNKI CHRONIONE: wodniczka, kulik wielki, bekas kszyk, błotniak stawowy, żuraw, uszatka błotna, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, żaba moczarowa, żaba trawna, ropucha szara, kłoć wiechowata, kukułka krwista

ZASIĘG: Poleski Park Narodowy – woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 882 127,91 zł, w tym 749 808,72 zł dofinansowania z UE


Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce

BENEFICJENT: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

TYTUŁ: Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce

OPIS: Celem projektu jest wzmocnienie południowo-wschodniej populacji wodniczki poprzez odtworzenie odpowiednich dla ptaków warunków siedliskowych na historycznych lub potencjalnych obszarach występowania tego gatunku. Planowane efekty projektu to: wzmocnienie korytarzy migracyjnych populacji wodniczki w województwie lubelskim, stworzenie i utrzymanie systemu korytarzy ekologicznych – łańcuchów siedlisk pomostowych pomiędzy obszarami zajmowanymi przez wodniczkę, a poprzez to wzmocnienie głównych korytarzy ekologicznych: południowo-centralnego i wschodniego.

Projekt zakłada renaturyzację trzech obszarów objętych projektem: wykonanie budowli piętrzących utrzymujących poziom wody (0-15 cm) przez okres lęgowy wodniczki (V-VII). Najważniejsze działania to: budowa 10 zastawek połączonych przepustami, instalacja wodowskazów oraz prowadzenie monitoringu hydrologicznego i ornitologicznego. Wyniki monitoringów posłużą do opracowania corocznych raportów i rekomendacji na kolejny rok.

GATUNKI CHRONIONE: wodniczka            

ZASIĘG: woj. lubelskie

WARTOŚĆ: 2 938 282,40 zł, w tym 2 497 540,04 zł dofinansowania z UE

 


Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I

BENEFICJENT: Narwiański Park Narodowy                                                         

TYTUŁ: Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I

OPIS: Głównym celem projektu jest ochrona bioróżnorodności na obszarze Narwiańskich Bagien. Niekorzystne zmiany wynikające ze zmiany sposobu użytkowania dolin rzecznych doprowadziły do zmniejszenia powierzchni siedlisk. Powstrzymanie tych zmian jest priorytetem projektu, a będzie realizowane poprzez ochronę czynną i wykup gruntów. Najważniejsze planowane działania to:

• wykup gruntów od prywatnych właścicieli,

• zabiegi ochrony czynnej dostosowane do specyfiki i wymagań siedlisk Natura 2000,

• monitoring przyrodniczy stanu siedlisk oraz oceny skuteczności prowadzonej ochrony czynnej.

SIEDLISKA CHRONIONE:

 • wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
 • suche wrzosowiska
 • ciepłolubne murawy napiaskowe
 • górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
 • ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
 • niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
 • torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością Scheuchzerio-Caricetea)
 • górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 • grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
 • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe,
 • łęgowe lasy dębowo-jesionowo-wiązowe
 • ciepłolubne dąbrowy

ZASIĘG: Narwiański Park Narodowy – woj. podlaskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 352 939,77 zł, w tym 1 149 998,80 zł dofinansowania z UE


Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Sława Śląska

TYTUŁ: Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska

OPIS: Projekt obejmuje m.in. następujące działania:

 • wykonanie i montaż platform lęgowych, koszy i budek lęgowych dla ptaków,
 • badania monitoringowe występowania zagrożonych gatunków ptaków i szkód w przyrodzie,
 • zabezpieczanie miejsc lęgowych chronionych gatunków,
 • ograniczanie populacji drapieżników w celu zabezpieczenia lęgów ptactwa,
 • usuwanie nalotów, podrostów drzewiastych i krzewiastych na obszarze Natura 2000 „Żurawie Bagno Sławskie”,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • działania edukacyjne oraz promocyjne.

GATUNKI CHRONIONE: bielik (Haliaeetus albicilla), rybołów (Pandion haliaetus), kania ruda (Milvus milvus), kania czarna (Milvus migrans), sokół wędrowny (Falco peregrinus), puchacz (Bubo bubo), gągoł (Bucephala clangula), głowienka (Aythya ferina), zielonka (Porzana parva), podróżniczek (Luscinia svecica), bąk (Botaurus  stellaris), bączek (Ixobrychus minutus),  lipiennik Loesela (Liparis loeselii L.) i siedliska: górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

ZASIĘG: Nadleśnictwo Sława Śląska – woj. lubuskie, woj. wielkopolskie

WARTOŚĆ: 4 367 301,81 zł, w tym 3 712 206,53 zł dofinansowania z UE.