Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej 20.02.2019 | Paweł Jaczewski ...
Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 20.02.2019 | Paweł Jaczewski ...
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty 20.02.2019 | Paweł Jaczewski BENEFICJENT: ...
Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany 20.02.2019 | Paweł Jaczewski ...
Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej 20.02.2019 | Paweł Jaczewski ...
Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej – etap II – parking YMCA 20.02.2019 | Paweł Jaczewski ...
Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa 20.02.2019 | Paweł Jaczewski ...
Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej 20.02.2019 | Paweł Jaczewski BENEFICJENT: ...
Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej 20.02.2019 | Paweł Jaczewski BENEFICJENT: ...
Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym 20.02.2019 | Paweł Jaczewski ...
Babiogórskie ścieżki 20.02.2019 | Paweł Jaczewski BENEFICJENT: Gmina...
Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański 20.02.2019 | Paweł Jaczewski BENEFICJENT: Gmina Bytom...
Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Budowa ścieżki dydaktycznej „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I 06.03.2018 | Anna Krasoń ...
Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska ...
Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej 06.03.2018 | Anna Krasoń ...