Wydawca treści Wydawca treści

Wykorzystanie środków UE w Lasach Państwowych

Wykorzystanie funduszy unijnych do finansowania przedsięwzięć realizowanych w PGL LP w okresie programowania 2004-2006 i 2007-2013.

W perspektywie finansowej 2004 - 2006 wykorzystano 47 747 936 zł, podczas gdy w kolejnej realizowanej w latach 2007 - 2013 - 917 129 007 zł.

W obecnym okresie budżetowym kluczową rolę odgrywają dwa programy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie 226: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w zakresie osi II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,  osi III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz osi V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Na PROW 2007-2013 i POIiŚ 2007-2013 przypada ponad 90% pozyskanych środków.
Jednostki Lasów Państwowych korzystały również ze środków programu LIFE+, regionalnych programów operacyjnych i programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 

Program

Pozyskane środki z programów UE  w zł

Udział %

PROW 2007-2013

458 067 356

49,9%

POIIŚ 2007-2013, w tym:

397 717 646

43,4%

POIIŚ 2007-2013 Pr. 2

110 500 000

12,0%

POIIŚ 2007-2013 Pr. 3

255 000 000

27,8%

POIIŚ 2007-2013 Pr. 5

32 217 646

3,5%

LIFE +

39 474 886

4,3%

EWT 2007-2013

11 358 797

1,2%

RPO, w tym:

10 510 322

1,1%

RPO 2007-2013 Podlaskie

2 706 652

0,3%

RPO 2007-2013 Podkarpackie

1 336 863

0,1%

RPO 2007-2013  Lubelskie

1 903 425

0,2%

RPO 2007-2013 Wielkopolskie

915 990

0,1%

RPO 2007-2013  Małopolskie

283 391

0,0%

RPO 2007-2013  Dolnośląskie

2 285 297

0,2%

RPO 2007-2013  Warmińsko- Mazurskie

85 285

0,0%

RPO2007-2013 Kujawsko-Pomorskie

719 757

0,1%

RPO 2007-2013 Zachodniopomorskie

97 057

0,0%

RPO 2007-2013 Świętokrzyskie

176 605

0,0%