Wydawca treści Wydawca treści

Zatwierdzona lista projektów wybranych do dofinansowania

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach naboru nr 2.4.2/1/2017 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzona lista projektów wybranych do dofinansowania dotyczy podtypu 2.4.2a Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu POIiŚ 2014-2020.

Listę można pobrać z poniższego załącznika.