AKCEPTACJA LISTY RANKINGOWEJ PROJEKTÓW W KONKURSIE 2.4.1/1/2017

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę rankingową projektów ocenionych w ramach naboru nr 2.4.1/1/2017 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzone lista rankingowa projektów dotyczy podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 
Listę rankingową można pobrać z poniższego załącznika.