Komunikaty Komunikaty

Komunikat 4/2018 Podsumowanie rozliczenia umów zawartych w 2017 r.

Podsumowanie rozliczenia umów dotyczących finansowania ze środków funduszu leśnego niektórych działań w parkach narodowych w 2017 r.

W 2017 r. finansowanie działań w parkach narodowych ze środków funduszu leśnego odbywało się na podstawie Zarządzenia nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie finansowania ze środków, związanych z funduszem leśnym, niektórych działań w parkach narodowych.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych podpisała 43 umowy o dofinansowanie z 23 parkami narodowymi na łączną kwotę 68 394 833,19 zł. Działania przedstawione we wnioskach o dofinansowanie zostały podzielone w ramach podpisanych umów na trzy grupy:
 

  • działania ochronne parku prowadzone metodami gospodarki leśnej,
  • badania naukowe prowadzone w parku lub przez park,
  • inne działania w parkach.

W ramach obsługi tego mechanizmu finansowania pracownicy CKPŚ zweryfikowali 117 sprawozdań. W wyniku weryfikacji sprawozdań,  przeprowadzonych przez RDLP kontroli terenowych oraz w następstwie wyłączeń wydatków nieprawidłowo poniesionych, zatwierdzono wydatki na łączną sumę 51 111 777,88 zł.

 

Procent realizacji zakresu finansowego poszczególnych umów w 2017 r.

 

Poniesione koszty bezpośrednie w podziale na działania ochronne, badania i inne działania w 2017 r.

 

Podział kosztów bezpośrednich w rozbiciu na działania ochronne, badania i inne działania dla poszczególnych parków narodowych