Komunikaty Komunikaty

KOMUNIKAT 16/2017 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PAKIETU DZIAŁAŃ DO OBJĘCIA FINANSOWANIEM

Informujemy, iż w dniu 13.07.2017r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał Decyzję nr 188 w zakresie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem ze środków związanych z funduszem leśnym w parkach narodowych w 2017 roku. Minister Środowiska nie wniósł uwag do ww. pakietu działań i propozycji podziału alokacji.

Podział dostępnej w roku bieżącym puli środków w wysokości 70 mln zł kształtuje się zatem następująco: 
  1. Działania ochronne realizowane metodami gospodarki leśnej: 58 503 774,20 zł
  2. Inne działania: 4 585 514,51 zł
  3. Badania naukowe: 6 910 711,29 zł
W dniu 13.07. br. do przedstawicieli parków narodowych została przekazana informacja o działaniach objętych finansowaniem oraz o działaniach znajdujących się na liście rezerwowej. W przypadku gdy któryś z parków narodowych zdecyduje jednak o wyłączeniu jakiegoś działania z realizacji w 2017 roku, do finansowania wskazane zostaną kolejne działania z listy rezerwowej, zgodnie z uzyskaną punktacją, aż do wyczerpania dostępnej puli środków.