Szkolenie: Najczęściej popełniane błędy

25 i 29 października 2018 r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zorganizowało szkolenia dla beneficjentów na temat Najczęściej popełnianych błędów w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanychz POIiŚ 2014-2020.

Prezentacje z tego szkolenia można pobrać poniżej:

Wydawanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi – informacja dla beneficjentów środków UE

Informujemy, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ukazał się komunikat z informacją dla beneficjentów, w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi.

Komunikat znajduje się pod poniższym adresem:
http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/561-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymidla-
projektow-niebedacych-projektami-duzymi-informacja-dla-wnioskodawcow


Na ww. stronie zamieszczony został również wzór „Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód”.

 


Wzory list sprawdzających dla zamówień publicznych poza ustawą Pzp

Instytucja Wdrażająca przekazuje do stosowania wzory list sprawdzających poprawność zamówień publicznych udzielanych w tzw. trybach pozaustawowych wymienionych w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020", tj. zgodnie z procedurą rozeznania rynku oraz zasadą konkurencyjności.

Przedmiotowe listy zostały przygotowane przez Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich. Listy sprawdzające mają stanowić przede wszystkim narzędzie pomocnicze stosowane przez Wnioskodawców i Beneficjentów. Mają one służyć w procesie autokontroli, a tym samym ułatwić lepsze przygotowanie i przeprowadzenie stosownej procedury o zamówienie publiczne.

Materiały do pobrania


Oświadczenie dotyczące szacowania wartości zamówienia

IW informuje, iż Beneficjenci zobligowani do stosowania ustawy Pzp wraz z dokumentacją do kontroli zobowiązani są do przekazania oświadczenia dotyczącego dokonania szacowania wartości zamówienia zgodnie z art. 32 ustawy Pzp na załączonym wzorze.


Baza personelu

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem IZ POIiŚ dotyczącym personelu projektu oraz ewidencjonowania czasu pracy w Bazie personelu w systemie SL2014.

Załącznik nr 11

W ramach konkursu nr 2.4.1/1/2018 jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie składanych na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia jest załącznik nr 11 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości(Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej I stopnia), informujemy, że wyżej wymieniony załącznik dotyczy wyłącznie lokalizacji zidentyfikowanych na wstępnym etapie przygotowania projektu.

W przypadku gdy, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, lokalizacje będą typowane w trakcie realizacji projektu, np. w sytuacji gdy:

a) dokładne stanowisko występowania gatunku nie jest możliwe do ustalenia z góry ze względów wynikających z biologii gatunku (np. zakładanie gniazd w innych miejscach co roku, porzucanie gniazd, zmienianie nor itp.),

b) dokładna lokalizacja działań nie jest możliwa bez wyników wcześniejszej inwentaryzacji przyrodniczej, która jest zaplanowana w projekcie

załącznik nr 11 nie jest wymagany.


ZAMÓWIENIA UDZIELANE W RAMACH PROJEKTÓW. PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY I BENEFICJENTA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, iż 23.05.2018 r. na stronie internetowej pois.gov.pl, w zakładce Prawo i dokumenty http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1

udostępniony został Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 dotyczący Zamówień udzielanych w ramach projektów.

Opracowanie jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy , usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS
oraz FS na lata 2014-2020.

Zachęcamy do lektury!


Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność

Instytucja Wdrażająca przekazuje do stosowania aktualny wzór załącznika do Wniosku o płatności - Oświadczenie nr 5. Wprowadzona zmiana dotyczy obowiązku przeprowadzenia kontroli przed zatwierdzeniem we wniosku o płatność wydatków poniesionych na podstawie zamówień udzielanych w sytuacjach analogicznych do art. 67 ust. 1.  W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp dotyczy to zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, a jednocześnie mniejszych lub równych 30 tys. euro netto, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy Pzp dotyczy to zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto.


Zmiana wzoru umów o dofinansowanie dla działania 2.4.1a i 2.4.2a

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 10.01 oraz 31.01.2018 r., uprzejmie informujemy, że 28.02.2018 r. w serwisie POIiŚ udostępniono nowy wzór umów o dofinansowanie dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ogólne wzory umów dla sektora środowiska dla Beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi zamieszczone są w serwisie POIiŚ:

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-ogolna/

Wzory umów dla Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi dostępne są pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-dla-panstwowych-jednostek-budzetowych/.

W ślad za dokonaną aktualizacją Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dokonało aktualizacji wzorów umów odpowiednio dla działania 2.4.1 a oraz 2.4.2 a.

Jednocześnie informujemy, że wzory te obowiązywać będą dla umów oraz aneksów zawieranych po 22.03.2018.

Informujemy również, że zaktualizowany został załącznik do Umowy o dofinansowanie  - Opis projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.


Obowiązek publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 29 stycznia 2018 r. podmioty, które nie posiadają statusu beneficjenta mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności. 


Nowe wzory umów o dofinansowanie uwzględniające zmiany w zakresie informacji i promocji

W nawiązaniu do komunikatu z dn. 10.01.2018 r., dotyczącego zmian w zakresie informacji i promocji dla umów podpisanych po 1.01.2018 r., informujemy, że opracowane zostały nowe wzory umów dla PJB i NPJB. Uwzględniają one zarówno zmiany wynikające z nowelizacji ustawy wdrożeniowej i zniesienia wytycznych programowych, jak i nowe zapisy w zakresie informacji i promocji (modyfikację zasad oznaczania projektów - dodanie znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacją przekazaną przez IZ POIiŚ).

Jednocześnie przypominamy, że nowe wzory stosowane są nie tylko dla nowo zawieranych umów o dofinansowanie, lecz także w przypadku podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie realizowanych już projektów.

Informujemy także, że trwają zaawansowane prace nad kolejną aktualizacją wzorów umów o dofinansowanie. Zaktualizowane wzory umów, po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKPŚ.


Zmiany w zakresie informacji i promocji dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że dla umów zawieranych po 1 stycznia 2018 r., obowiązywać będą nowe zasady w zakresie informacji i promocji. Zapraszamy do zapoznania się z pismem IZ w przedmiotowej sprawie oraz zaktualizowanym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie POIiŚ 2014-2020.

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/

 


Nowe wzory umów o dofinansowanie uwzględniające nowelizację ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Nowe wzory umów można pobrać z poniżej. 

Dotyczy umów o dofinansowanie zawartych przed dniem 2 września 2017 r.

Informujemy, że beneficjentom, którzy zawarli umowy o dofinansowanie przed dniem 2 września 2017 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) (dalej: „ustawa zmieniająca”) przysługuje prawo do zawarcia stosownego aneksu do umowy celem implementacji kluczowych regulacji zawartych w ustawie zmieniającej.

Podstawowym celem obowiązującej od dnia 2 września br. nowelizacji ustawy wdrożeniowej jest ułatwienie beneficjentom realizacji zawartych umów. Jednym z działań prowadzących do osiągnięcia przedmiotowego celu była likwidacja wytycznych programowych, usankcjonowana w art. 1 pkt 5 ustawy zmieniającej, na mocy którego. uchylono zawarte w ustawie wdrożeniowej regulacje w zakresie wytycznych programowych.

W konsekwencji powyższego, w systemie realizacji programu operacyjnego pozostały wyłącznie „wytyczne” wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego.

Rozwiązanie takie ułatwia beneficjentom realizację projektów dzięki ograniczeniu liczby dokumentów, które są zobowiązani stosować przy realizacji projektów, oraz eliminuje ryzyko nakładania dodatkowych obowiązków na beneficjentów dokumentami o charakterze uzupełniającym względem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień umów, a więc jedynie doprecyzowujących obowiązki beneficjentów wynikające bezpośrednio z ww. źródeł prawa.

Materiały do pobrania


Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Uprzejmie informujemy, że od 2 września 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym załącznikiem dotyczacym zmian w kwalifikowalności wydatków:


Zmiana listy załączników do oceny merytorycznej II w konkursie 2.4.1/1/2017

Uprzejmie informujemy, iż 27.10.2017 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmianę w zakresie listy wymaganych załączników do oceny merytorycznej II stopnia w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2017.

Szczegółowe informacje zawarte są w piśmie poniżej:


Komunikat ws. wkładu niepieniężnego w projektach 2.4.1a i 2.4.2a POIiŚ w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dot. wkładu niepieniężnego w projektach POIiŚ, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 oraz wytycznymi horyzontalnymi (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

Szczegółowe informacje nt. wkładu niepieniężnego znajdują się w poniższym załączniku.


Aktualizacja harmonogramu konkursu 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list rankingowych przez Instytucję Pośredniczącą zmianie uległ harmonogram konkursu 2.4.2/1/2016.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce poświęconej konkursowi: LINK