Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat ws. wkładu niepieniężnego w projektach 2.4.1a i 2.4.2a POIiŚ w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dot. wkładu niepieniężnego w projektach POIiŚ, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 oraz wytycznymi horyzontalnymi (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

Szczegółowe informacje nt. wkładu niepieniężnego znajdują się w poniższym załączniku.


Aktualizacja harmonogramu konkursu 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list rankingowych przez Instytucję Pośredniczącą zmianie uległ harmonogram konkursu 2.4.2/1/2016.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce poświęconej konkursowi: LINK

 


Interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

W załączonym poniżej pliku znajduje się stanowisko IZ POIiŚ dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności na lata 2014 -2020 z dnia 22 września 2015 r.

Zmiana harmonogramu konkursów 2.4.2/1/2016 oraz 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list rankingowych przez Instytucję Pośredniczącą zmianie ulegnie harmonogram konkursów 2.4.2/1/2016 oraz 2.4.1/2/2016.

O terminach zatwierdzenia poszczególnych list będziemy na bieżąco informować na naszej stronie.


Termin dostarczenia pozytywnej opinii służb dla konkursu 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, że na podstawie punktu 91 regulaminu konkursu 2.4.1/2/2016 został wyznaczony termin na dostarczenie pozytywnej opinii służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze realizacji projektu (dotyczy wnioskodawców, którzy nie dostarczyli ww. opinii w terminie wcześniejszym).

Termin ten to 10 marca 2017 r.  Termin ten jest jednakowy dla wszystkich wniosków złożonych w konkursie.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA WIELKOŚCI OGŁOSZEŃ DUUE

Przesyłanie ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej DUUE) jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną, w formie przewidzianej przez Komisję Europejską w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

IW informuje, iż nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych zamieszczanych w DUUE wprowadziły ograniczenia wielkości ogłoszeń. Z regulacji zawartych w brzmieniu załącznika V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych wynika, że informacje o warunkach i kryteriach kwalifikacji oraz stosownych dokumentach żądanych w celu ich potwierdzenia powinny być podawane w treści ogłoszenia w formie wyliczenia i w postaci skróconej („wykaz i krótki opis warunków" lub „wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji").

Podkreślenia wymaga, iż nowe podejście związane z ograniczeniem wielkości ogłoszeń publikowanych w DUUE, może prowadzić w praktyce do sytuacji, w której nie będzie technicznej możliwości umieszczenia w ogłoszeniu m.in. pełnej treści warunków udziału i/lub wykazu dokumentów żądanych w postępowaniu.

Tym samym, aby beneficjenci nie byli narażeni na korektę finansową za ewentualne naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych za niezamieszczenie w ogłoszeniu publikowanym w DUUE tzw. pełnej[1] informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz o dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków (jeśli byłoby to spowodowane ograniczeniami „technicznymi", tj. limitem znaków w formularzach ogłoszeń ustanowiony w systemie SIMAP), IW zaleca łączne spełnienie następujących warunków:

  1. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieścić należy wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu;
  2. w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w DUUE udostępnić adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia;
  3. w ogłoszeniu zamieścić skróconą (ze względu na limit znaków) informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (wymogi przewidziane w sekcji III w polach od III.1.1) do III.1.3) formularza Ogłoszenie o zamówieniu).

Ponadto Instytucja Zarządzająca POIiŚ wskazuje na istnienie wśród zamawiających praktyki zamieszczania, po wyczerpaniu limitu znaków w sekcji III w polach od III.1.1) do III.1.3) formularza Ogłoszenie o zamówieniu, pozostałej części informacji o warunkach udziału/dokumentach w polu sekcji VI pkt 3 Informacje dodatkowe ww. formularza. W opinii IZ POIiŚ takie działanie również należy uznać za dopuszczalne, w szczególności w kontekście realizacji zasady przejrzystości postępowania i dążenia do zamieszczania w treści ogłoszenia o zamówieniu możliwie wyczerpującej informacji o warunkach zamówienia.

[1] Punkt 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

 

 


Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Środowiska pismem z dnia 24.10.2016 r. przekazało stanowisko Ministerstwa Rozwoju - IZ POIiŚ z dnia 23.09.2016 r. w sprawie interpretacji przesłanek dopuszczających dokonywanie zmian umów o zamówienie publiczne (art. 144 ustawy Pzp).

IZ POIiŚ podkreśliła, iż w związku z nowelizacją ustawy Pzp (Dz.U. z 13.07.2016, poz. 1020) przesłanki zmian umów w sprawie zamówień publicznych zostały uzupełnione o nowe możliwości dokonywania tych zmian, będące poza zakresem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 (pkt 6.5.4), wydanych na gruncie przepisów ustawy Pzp w wersji opublikowanej przed ww. nowelizacją, zatem odnoszące się jedynie do art. 144 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującej ustawy Pzp.

Tym samym uwagi zawarte w ww. wytycznych odnoszą się jedynie do art. 144 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującej ustawy Pzp i tylko w tym zakresie mają zastosowanie. W odniesieniu do pozostałych przesłanek zmian umów w sprawie zamówienia publicznego należy zwrócić uwagę, aby dana zmiana nie doprowadziła do udzielenia nowego zamówienia.

Ponadto IZ POIiŚ wskazała, iż w przypadku korzystania z dyspozycji art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, przesłanka dotycząca koniczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami których zamawiający, działając z należyta starannością, nie mógł przewidzieć, powinna być interpretowana ściśle.

Materiały do pobrania


Uzupełnione wzory umów

Uprzejmie informujemy, że obowiązujące wzory umów o dofinansowanie zostały uzupełnione o zapisy dotyczące ochrony danych osobowych. Został dodany § 20a „Ochrona danych osobowych" oraz nowe załączniki dotyczące zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych podmiotów biorących udział w realizacji projektu.

Zapisy uwzględniają zobowiązania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Ministrem Środowiska w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w obszarze systemu informatycznego SL2014, oraz poza tym systemem.

Ponadto wzory umów uzupełniono o obowiązek przechowywania dokumentów związanych z fazą planowania i przygotowania projektu. Uzupełniono w tym zakresie § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

Obowiązujące wzory umów zamieszczono tutaj:

1.      Umowa o dofinansowanie dla państwowych jednostek budżetowych

2.      Umowa o dofinansowanie dla jednostek nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi

Zaktualizowane wzory umów zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Środowiska.

Obowiązujące wzory umów zamieszczono tutaj:


Kwalifikowalność VAT

KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT W PROJEKTACH Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH

W odniesieniu do przyjętego przez Instytucję Zarządzającą w dn. 13 listopada 2015 r. uzasadnienia dla możliwości kwalifikowania podatku VAT, przekazujemy interpretację IZ w tym zakresie w projektach z udziałem podmiotów upoważnionych.

Na mocy powyższej ww. decyzji IZ podatek VAT może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny w projektach w ramach działania 2.4, pod warunkiem że:

- ani beneficjent, ani inny podmiot zaangażowany w realizację projektu (w szczególności partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych) nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy projekt,

- w ramach projektu nie jest wytwarzana infrastruktura, którą beneficjent lub inny podmiot mógłby wykorzystywać w ramach działalności objętej VAT.

W związku z powyższymi warunkami, podatek VAT jest niekwalifikowalny w całym projekcie także w sytuacji, gdy jedynie podmiot upoważniony prowadzi działalność opodatkowaną w obszarze projektu i ma w związku z tym prawo do odliczenia podatku VAT (a możliwości takiej nie ma beneficjent). 

Natomiast prowadzenie działalności opodatkowanej przez beneficjenta i/lub podmiot upoważniony w obszarze, którego nie dotyczy projekt, nie wpływa na kwalifikowalność podatku VAT w projekcie. W związku z powyższym prawo beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do częściowego odliczania VAT (zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy i VAT) nie ma wpływu na kwalifikowalność VAT w projekcie, pod warunkiem że działalność opodatkowana nie jest prowadzona przez beneficjenta lub podmiot upoważniony w obszarze projektu.

Tak więc VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym, jeśli działalność opodatkowana nie jest prowadzona przez beneficjenta ani podmiot upoważniony w obszarze projektu.

Zmiana harmonogramu konkursu 2.4.1/1/2016

Ministerstwo Środowiska wyraziło zgodę na przedłużenie terminu oceny formalnej i merytorycznej I stopnia oraz wydłużenie terminu publikacji listy rankingowej o 2 dni. Poniżej znajduje się pismo z uzasadnieniem. Nowy harmonogram został zaktualizowany na stronie poświęconej konkursowi.

Komunikat do konkursu nr 2.4.2/1/2016 - wskaźniki

Uprzejmie informujemy, że edytowalna wersja wniosku o dofinansowanie została zmodyfikowana w punkcie G.2 "Wskaźniki wykonania rzeczowego", tj. typy wskaźników w rozwijalnej liście wyboru zostały dostosowane do listy wskaźników obowiązujących dla typu projektu 2.4.2a "Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu".

Zmiana została wprowadzona zgodnie z katalogiem wskaźników obowiązkowych, który znajduje się na stronie:

https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/katalog-wskaznikow-obowiazkowych-do-monitorowania-postepu-rzeczowego-projektow/

Prosimy o stosowanie tej wersji wniosku. Wszystkich, którzy skorzystali z wcześniej publikowanej wersji, przepraszamy za niedogodności.

Dla wskaźników istotnych dla realizacji celów interwencji podajemy definicje podane przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Środowiska:

Typ wskaźnika: Liczba połączonych ekosystemów lądowych

Definicja: Liczba ekosystemów lądowych, które zostały połączone lub których łączność wzmocniono w wyniku działań realizowanych w projekcie

Metoda pomiaru: Określenie liczby ekosystemów na podstawie map, np. satelitarnych ukazujących powstający korytarz ekologiczny, np. nasadzenia łączące dwa obszary leśne

Typ wskaźnika: Łączna długość korytarzy ekologicznych, na których usunięto bariery w przemieszczaniu się zwierząt - miernik dla ekosystemów wodnych

Definicja: Łączna długość odcinków korytarzy ekologicznych w postaci cieków, na których usunięto bariery lub przeszkody w przemieszczaniu się fauny

Metoda pomiaru: Długość odcinków korytarzy ekologicznych liczona od pierwszej usuniętej przeszkody do ostatniej usuniętej przeszkody w środowisku wodnym

Typ wskaźnika: Liczba zachowanych lub udrożnionych korytarzy ekologicznych

Definicja: Ilość obszarów (lądowych i wodnych), która w wyniku utworzenia i utrzymania korytarzy ekologicznych umożliwia wymianę materiału genetycznego pomiędzy poszczególnymi populacjami gatunków, m.in. poprzez pozbawienie barier

Metoda pomiaru: Określenie liczby zachowanych lub udrożnionych korytarzy ekologicznych

Typ wskaźnika: Liczba wybudowanych urządzeń służących zwiększeniu drożności korytarzy ekologicznych

Definicja: Liczba urządzeń służących zwiększeniu drożności korytarzy ekologicznych, typu przejścia górne i dolne dla ssaków, przepusty dla płazów, przejścia w koronach drzew, przejścia nad drogami dla nietoperzy, przepławki itd., które zostały wybudowane w ramach projektu

Metoda pomiaru: Określenie liczby wybudowanych urządzeń lub inwestycji/prac o charakterze punktowym, służących poprawie drożności korytarzy ekologicznych


Termin na dostarczenie pozytywnej opinii służb

Uprzejmie informujemy, że na podstawie punktu 81 regulaminu konkursu 2.4.1/1/2016 został wyznaczony termin na dostarczenie pozytywnej opinii służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze realizacji projektu (dotyczy wnioskodawców, którzy nie dostarczyli ww. opinii w terminie wcześniejszym).

Termin ten to 21 września 2016 r.  Termin ten jest jednakowy dla wszystkich wniosków złożonych w konkursie.

Akceptacja dla projektów z konkursu nr 2.4.1/1/2015

Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska zaakceptowała I część Listy projektów ocenionych w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2015.

Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska, tj. Ministerstwo Środowiska, 26 sierpnia 2016 r. zaakceptowała I część Listy projektów ocenionych dla typu projektów 2.4.1 Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dla zaakceptowanych projektów zostanie rozpoczęta procedura podpisywania umów o dofinansowanie. Informacja o kolejnych ocenionych projektach będzie przekazywana sukcesywnie.


Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie interpretacji postanowień dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych, jakie powinny być stosowane przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych

Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 1.07.2016 r. przekazało stanowisko IZ POIiŚ w sprawie interpretacji postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne POIiŚ) dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych, jakie powinny być stosowane przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

W opinii IZ POIiŚ, określona w Wytycznych POIiŚ zasada konkurencyjności umożliwia zagwarantowanie zgodności ponoszonych wydatków z podstawowymi zasadami traktatowymi, tj. wybór wykonawcy w sposób otwarty, przejrzysty i oparty na zasadzie uczciwej konkurencji. Tym samym nie ma konieczności przenoszenia na  podmiotu upoważniony obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp (jeżeli nie jest on zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp), w przypadku gdy do jej stosowania zobowiązany jest beneficjent. W takiej sytuacji w celu uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych przez podmiot upoważniony właściwym i dopuszczalnym powinno być spełnienie wymogów dotyczących zasady konkurencyjności, które zostały opisane w Wytycznych POIiŚ. Analogiczne podejście należy stosować w sytuacji odwrotnej, tj. w przypadku gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp, a podmiot upoważniony jest zobowiązany. Wówczas zgodnie z Wytycznymi POIiŚ beneficjent powinien dokonać wyboru wykonawcy zamówienia zgodnie z postanowieniami Wytycznych, m. in. dotyczącymi zasady konkurencyjności, zaś podmiot upoważniony udzielać zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

 

 

Materiały do pobrania


Komunikat w sprawie linii demarkacyjnej pomiędzy PO IiŚ a RPO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymanym 27.06.2016 stanowiskiem IP podane w SzOOP wykluczenie z finansowania PO IiŚ – w przypadku „projektów realizowanych na terenie obszarów Natura 2000 leżących na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli działania ochronne dla Natury 2000 zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych" – dotyczy projektów ograniczających się do jednego województwa.

 

Jeżeli projekt jest realizowany przede wszystkim na obszarach kwalifikujących się do wsparcia z POIiŚ, a tylko jego mniejsza część na innych obszarach kwalifikujących się także do RPO, to może uzyskać wsparcie ze środków POIiŚ pod warunkiem, że beneficjent we wniosku o dofinansowanie należycie to uzasadnił oraz że dzięki realizacji wszystkich zaplanowanych działań w projekcie zostanie osiągnięty cel projektu, który jest zgodny z celami SzOOP.

 

W przypadku działań planowanych na terenie rezerwatu lub parku krajobrazowego niepokrywającego się z obszarami Natura 2000 – w opinii IP można stosować zapis SzOOP, zgodnie z którym "w ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami".


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości

Informujemy, iż dla instytucji biorących udział we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020, w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (sekcja 9.1.4.), przewidziano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl oraz adresu formularza www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


Komunikat do konkursu 2.4.1/1/2015 (konkurs ogłoszony 30.10.2015)

Uprzejmie informujemy, że lista rankingowa została opublikowana: tutaj.