ZAMÓWIENIA UDZIELANE W RAMACH PROJEKTÓW. PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY I BENEFICJENTA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, iż 23.05.2018 r. na stronie internetowej pois.gov.pl, w zakładce Prawo i dokumenty http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1

udostępniony został Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 dotyczący Zamówień udzielanych w ramach projektów.

Opracowanie jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy , usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS
oraz FS na lata 2014-2020.

Zachęcamy do lektury!


Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność

Instytucja Wdrażająca przekazuje do stosowania aktualny wzór załącznika do Wniosku o płatności - Oświadczenie nr 5. Wprowadzona zmiana dotyczy obowiązku przeprowadzenia kontroli przed zatwierdzeniem we wniosku o płatność wydatków poniesionych na podstawie zamówień udzielanych w sytuacjach analogicznych do art. 67 ust. 1.  W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp dotyczy to zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, a jednocześnie mniejszych lub równych 30 tys. euro netto, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy Pzp dotyczy to zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto.


Zmiana wzoru umów o dofinansowanie dla działania 2.4.1a i 2.4.2a

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 10.01 oraz 31.01.2018 r., uprzejmie informujemy, że 28.02.2018 r. w serwisie POIiŚ udostępniono nowy wzór umów o dofinansowanie dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ogólne wzory umów dla sektora środowiska dla Beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi zamieszczone są w serwisie POIiŚ:

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-ogolna/

Wzory umów dla Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi dostępne są pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-dla-panstwowych-jednostek-budzetowych/.

W ślad za dokonaną aktualizacją Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dokonało aktualizacji wzorów umów odpowiednio dla działania 2.4.1 a oraz 2.4.2 a.

Jednocześnie informujemy, że wzory te obowiązywać będą dla umów oraz aneksów zawieranych po 22.03.2018.

Informujemy również, że zaktualizowany został załącznik do Umowy o dofinansowanie  - Opis projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.


Obowiązek publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 29 stycznia 2018 r. podmioty, które nie posiadają statusu beneficjenta mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności. 


Nowe wzory umów o dofinansowanie uwzględniające zmiany w zakresie informacji i promocji

W nawiązaniu do komunikatu z dn. 10.01.2018 r., dotyczącego zmian w zakresie informacji i promocji dla umów podpisanych po 1.01.2018 r., informujemy, że opracowane zostały nowe wzory umów dla PJB i NPJB. Uwzględniają one zarówno zmiany wynikające z nowelizacji ustawy wdrożeniowej i zniesienia wytycznych programowych, jak i nowe zapisy w zakresie informacji i promocji (modyfikację zasad oznaczania projektów - dodanie znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacją przekazaną przez IZ POIiŚ).

Jednocześnie przypominamy, że nowe wzory stosowane są nie tylko dla nowo zawieranych umów o dofinansowanie, lecz także w przypadku podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie realizowanych już projektów.

Informujemy także, że trwają zaawansowane prace nad kolejną aktualizacją wzorów umów o dofinansowanie. Zaktualizowane wzory umów, po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKPŚ.


Zmiany w zakresie informacji i promocji dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że dla umów zawieranych po 1 stycznia 2018 r., obowiązywać będą nowe zasady w zakresie informacji i promocji. Zapraszamy do zapoznania się z pismem IZ w przedmiotowej sprawie oraz zaktualizowanym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie POIiŚ 2014-2020.

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/

 


Nowe wzory umów o dofinansowanie uwzględniające nowelizację ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Nowe wzory umów można pobrać z poniżej. 

Dotyczy umów o dofinansowanie zawartych przed dniem 2 września 2017 r.

Informujemy, że beneficjentom, którzy zawarli umowy o dofinansowanie przed dniem 2 września 2017 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) (dalej: „ustawa zmieniająca”) przysługuje prawo do zawarcia stosownego aneksu do umowy celem implementacji kluczowych regulacji zawartych w ustawie zmieniającej.

Podstawowym celem obowiązującej od dnia 2 września br. nowelizacji ustawy wdrożeniowej jest ułatwienie beneficjentom realizacji zawartych umów. Jednym z działań prowadzących do osiągnięcia przedmiotowego celu była likwidacja wytycznych programowych, usankcjonowana w art. 1 pkt 5 ustawy zmieniającej, na mocy którego. uchylono zawarte w ustawie wdrożeniowej regulacje w zakresie wytycznych programowych.

W konsekwencji powyższego, w systemie realizacji programu operacyjnego pozostały wyłącznie „wytyczne” wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego.

Rozwiązanie takie ułatwia beneficjentom realizację projektów dzięki ograniczeniu liczby dokumentów, które są zobowiązani stosować przy realizacji projektów, oraz eliminuje ryzyko nakładania dodatkowych obowiązków na beneficjentów dokumentami o charakterze uzupełniającym względem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień umów, a więc jedynie doprecyzowujących obowiązki beneficjentów wynikające bezpośrednio z ww. źródeł prawa.

Materiały do pobrania


Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Uprzejmie informujemy, że od 2 września 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym załącznikiem dotyczacym zmian w kwalifikowalności wydatków:


Zmiana listy załączników do oceny merytorycznej II w konkursie 2.4.1/1/2017

Uprzejmie informujemy, iż 27.10.2017 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmianę w zakresie listy wymaganych załączników do oceny merytorycznej II stopnia w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2017.

Szczegółowe informacje zawarte są w piśmie poniżej:


Komunikat ws. wkładu niepieniężnego w projektach 2.4.1a i 2.4.2a POIiŚ w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dot. wkładu niepieniężnego w projektach POIiŚ, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 oraz wytycznymi horyzontalnymi (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

Szczegółowe informacje nt. wkładu niepieniężnego znajdują się w poniższym załączniku.


Aktualizacja harmonogramu konkursu 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list rankingowych przez Instytucję Pośredniczącą zmianie uległ harmonogram konkursu 2.4.2/1/2016.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce poświęconej konkursowi: LINK

 


Interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

W załączonym poniżej pliku znajduje się stanowisko IZ POIiŚ dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności na lata 2014 -2020 z dnia 22 września 2015 r.

Zmiana harmonogramu konkursów 2.4.2/1/2016 oraz 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list rankingowych przez Instytucję Pośredniczącą zmianie ulegnie harmonogram konkursów 2.4.2/1/2016 oraz 2.4.1/2/2016.

O terminach zatwierdzenia poszczególnych list będziemy na bieżąco informować na naszej stronie.


Termin dostarczenia pozytywnej opinii służb dla konkursu 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, że na podstawie punktu 91 regulaminu konkursu 2.4.1/2/2016 został wyznaczony termin na dostarczenie pozytywnej opinii służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze realizacji projektu (dotyczy wnioskodawców, którzy nie dostarczyli ww. opinii w terminie wcześniejszym).

Termin ten to 10 marca 2017 r.  Termin ten jest jednakowy dla wszystkich wniosków złożonych w konkursie.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA WIELKOŚCI OGŁOSZEŃ DUUE

Przesyłanie ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej DUUE) jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną, w formie przewidzianej przez Komisję Europejską w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

IW informuje, iż nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych zamieszczanych w DUUE wprowadziły ograniczenia wielkości ogłoszeń. Z regulacji zawartych w brzmieniu załącznika V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych wynika, że informacje o warunkach i kryteriach kwalifikacji oraz stosownych dokumentach żądanych w celu ich potwierdzenia powinny być podawane w treści ogłoszenia w formie wyliczenia i w postaci skróconej („wykaz i krótki opis warunków" lub „wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji").

Podkreślenia wymaga, iż nowe podejście związane z ograniczeniem wielkości ogłoszeń publikowanych w DUUE, może prowadzić w praktyce do sytuacji, w której nie będzie technicznej możliwości umieszczenia w ogłoszeniu m.in. pełnej treści warunków udziału i/lub wykazu dokumentów żądanych w postępowaniu.

Tym samym, aby beneficjenci nie byli narażeni na korektę finansową za ewentualne naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych za niezamieszczenie w ogłoszeniu publikowanym w DUUE tzw. pełnej[1] informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz o dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków (jeśli byłoby to spowodowane ograniczeniami „technicznymi", tj. limitem znaków w formularzach ogłoszeń ustanowiony w systemie SIMAP), IW zaleca łączne spełnienie następujących warunków:

  1. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieścić należy wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu;
  2. w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w DUUE udostępnić adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia;
  3. w ogłoszeniu zamieścić skróconą (ze względu na limit znaków) informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (wymogi przewidziane w sekcji III w polach od III.1.1) do III.1.3) formularza Ogłoszenie o zamówieniu).

Ponadto Instytucja Zarządzająca POIiŚ wskazuje na istnienie wśród zamawiających praktyki zamieszczania, po wyczerpaniu limitu znaków w sekcji III w polach od III.1.1) do III.1.3) formularza Ogłoszenie o zamówieniu, pozostałej części informacji o warunkach udziału/dokumentach w polu sekcji VI pkt 3 Informacje dodatkowe ww. formularza. W opinii IZ POIiŚ takie działanie również należy uznać za dopuszczalne, w szczególności w kontekście realizacji zasady przejrzystości postępowania i dążenia do zamieszczania w treści ogłoszenia o zamówieniu możliwie wyczerpującej informacji o warunkach zamówienia.

[1] Punkt 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

 

 


Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Środowiska pismem z dnia 24.10.2016 r. przekazało stanowisko Ministerstwa Rozwoju - IZ POIiŚ z dnia 23.09.2016 r. w sprawie interpretacji przesłanek dopuszczających dokonywanie zmian umów o zamówienie publiczne (art. 144 ustawy Pzp).

IZ POIiŚ podkreśliła, iż w związku z nowelizacją ustawy Pzp (Dz.U. z 13.07.2016, poz. 1020) przesłanki zmian umów w sprawie zamówień publicznych zostały uzupełnione o nowe możliwości dokonywania tych zmian, będące poza zakresem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 (pkt 6.5.4), wydanych na gruncie przepisów ustawy Pzp w wersji opublikowanej przed ww. nowelizacją, zatem odnoszące się jedynie do art. 144 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującej ustawy Pzp.

Tym samym uwagi zawarte w ww. wytycznych odnoszą się jedynie do art. 144 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującej ustawy Pzp i tylko w tym zakresie mają zastosowanie. W odniesieniu do pozostałych przesłanek zmian umów w sprawie zamówienia publicznego należy zwrócić uwagę, aby dana zmiana nie doprowadziła do udzielenia nowego zamówienia.

Ponadto IZ POIiŚ wskazała, iż w przypadku korzystania z dyspozycji art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, przesłanka dotycząca koniczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami których zamawiający, działając z należyta starannością, nie mógł przewidzieć, powinna być interpretowana ściśle.

Materiały do pobrania


Uzupełnione wzory umów

Uprzejmie informujemy, że obowiązujące wzory umów o dofinansowanie zostały uzupełnione o zapisy dotyczące ochrony danych osobowych. Został dodany § 20a „Ochrona danych osobowych" oraz nowe załączniki dotyczące zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych podmiotów biorących udział w realizacji projektu.

Zapisy uwzględniają zobowiązania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Ministrem Środowiska w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w obszarze systemu informatycznego SL2014, oraz poza tym systemem.

Ponadto wzory umów uzupełniono o obowiązek przechowywania dokumentów związanych z fazą planowania i przygotowania projektu. Uzupełniono w tym zakresie § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

Obowiązujące wzory umów zamieszczono tutaj:

1.      Umowa o dofinansowanie dla państwowych jednostek budżetowych

2.      Umowa o dofinansowanie dla jednostek nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi

Zaktualizowane wzory umów zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Środowiska.

Obowiązujące wzory umów zamieszczono tutaj: