Nowe wzory umów o dofinansowanie uwzględniające nowelizację ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Nowe wzory umów można pobrać z poniżej. 

Dotyczy umów o dofinansowanie zawartych przed dniem 2 września 2017 r.

Informujemy, że beneficjentom, którzy zawarli umowy o dofinansowanie przed dniem 2 września 2017 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) (dalej: „ustawa zmieniająca”) przysługuje prawo do zawarcia stosownego aneksu do umowy celem implementacji kluczowych regulacji zawartych w ustawie zmieniającej.

Podstawowym celem obowiązującej od dnia 2 września br. nowelizacji ustawy wdrożeniowej jest ułatwienie beneficjentom realizacji zawartych umów. Jednym z działań prowadzących do osiągnięcia przedmiotowego celu była likwidacja wytycznych programowych, usankcjonowana w art. 1 pkt 5 ustawy zmieniającej, na mocy którego. uchylono zawarte w ustawie wdrożeniowej regulacje w zakresie wytycznych programowych.

W konsekwencji powyższego, w systemie realizacji programu operacyjnego pozostały wyłącznie „wytyczne” wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego.

Rozwiązanie takie ułatwia beneficjentom realizację projektów dzięki ograniczeniu liczby dokumentów, które są zobowiązani stosować przy realizacji projektów, oraz eliminuje ryzyko nakładania dodatkowych obowiązków na beneficjentów dokumentami o charakterze uzupełniającym względem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień umów, a więc jedynie doprecyzowujących obowiązki beneficjentów wynikające bezpośrednio z ww. źródeł prawa.

Materiały do pobrania


Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Uprzejmie informujemy, że od 2 września 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym załącznikiem dotyczacym zmian w kwalifikowalności wydatków:


Zmiana listy załączników do oceny merytorycznej II w konkursie 2.4.1/1/2017

Uprzejmie informujemy, iż 27.10.2017 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmianę w zakresie listy wymaganych załączników do oceny merytorycznej II stopnia w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2017.

Szczegółowe informacje zawarte są w piśmie poniżej:


Komunikat ws. wkładu niepieniężnego w projektach 2.4.1a i 2.4.2a POIiŚ w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dot. wkładu niepieniężnego w projektach POIiŚ, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 oraz wytycznymi horyzontalnymi (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

Szczegółowe informacje nt. wkładu niepieniężnego znajdują się w poniższym załączniku.


Aktualizacja harmonogramu konkursu 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list rankingowych przez Instytucję Pośredniczącą zmianie uległ harmonogram konkursu 2.4.2/1/2016.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce poświęconej konkursowi: LINK

 


Interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

W załączonym poniżej pliku znajduje się stanowisko IZ POIiŚ dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności na lata 2014 -2020 z dnia 22 września 2015 r.

Zmiana harmonogramu konkursów 2.4.2/1/2016 oraz 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwającą procedurę zatwierdzania list rankingowych przez Instytucję Pośredniczącą zmianie ulegnie harmonogram konkursów 2.4.2/1/2016 oraz 2.4.1/2/2016.

O terminach zatwierdzenia poszczególnych list będziemy na bieżąco informować na naszej stronie.


Termin dostarczenia pozytywnej opinii służb dla konkursu 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, że na podstawie punktu 91 regulaminu konkursu 2.4.1/2/2016 został wyznaczony termin na dostarczenie pozytywnej opinii służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze realizacji projektu (dotyczy wnioskodawców, którzy nie dostarczyli ww. opinii w terminie wcześniejszym).

Termin ten to 10 marca 2017 r.  Termin ten jest jednakowy dla wszystkich wniosków złożonych w konkursie.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA WIELKOŚCI OGŁOSZEŃ DUUE

Przesyłanie ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej DUUE) jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną, w formie przewidzianej przez Komisję Europejską w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

IW informuje, iż nowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych zamieszczanych w DUUE wprowadziły ograniczenia wielkości ogłoszeń. Z regulacji zawartych w brzmieniu załącznika V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych wynika, że informacje o warunkach i kryteriach kwalifikacji oraz stosownych dokumentach żądanych w celu ich potwierdzenia powinny być podawane w treści ogłoszenia w formie wyliczenia i w postaci skróconej („wykaz i krótki opis warunków" lub „wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji").

Podkreślenia wymaga, iż nowe podejście związane z ograniczeniem wielkości ogłoszeń publikowanych w DUUE, może prowadzić w praktyce do sytuacji, w której nie będzie technicznej możliwości umieszczenia w ogłoszeniu m.in. pełnej treści warunków udziału i/lub wykazu dokumentów żądanych w postępowaniu.

Tym samym, aby beneficjenci nie byli narażeni na korektę finansową za ewentualne naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych za niezamieszczenie w ogłoszeniu publikowanym w DUUE tzw. pełnej[1] informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz o dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków (jeśli byłoby to spowodowane ograniczeniami „technicznymi", tj. limitem znaków w formularzach ogłoszeń ustanowiony w systemie SIMAP), IW zaleca łączne spełnienie następujących warunków:

  1. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieścić należy wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu;
  2. w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w DUUE udostępnić adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia;
  3. w ogłoszeniu zamieścić skróconą (ze względu na limit znaków) informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (wymogi przewidziane w sekcji III w polach od III.1.1) do III.1.3) formularza Ogłoszenie o zamówieniu).

Ponadto Instytucja Zarządzająca POIiŚ wskazuje na istnienie wśród zamawiających praktyki zamieszczania, po wyczerpaniu limitu znaków w sekcji III w polach od III.1.1) do III.1.3) formularza Ogłoszenie o zamówieniu, pozostałej części informacji o warunkach udziału/dokumentach w polu sekcji VI pkt 3 Informacje dodatkowe ww. formularza. W opinii IZ POIiŚ takie działanie również należy uznać za dopuszczalne, w szczególności w kontekście realizacji zasady przejrzystości postępowania i dążenia do zamieszczania w treści ogłoszenia o zamówieniu możliwie wyczerpującej informacji o warunkach zamówienia.

[1] Punkt 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

 

 


Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Środowiska pismem z dnia 24.10.2016 r. przekazało stanowisko Ministerstwa Rozwoju - IZ POIiŚ z dnia 23.09.2016 r. w sprawie interpretacji przesłanek dopuszczających dokonywanie zmian umów o zamówienie publiczne (art. 144 ustawy Pzp).

IZ POIiŚ podkreśliła, iż w związku z nowelizacją ustawy Pzp (Dz.U. z 13.07.2016, poz. 1020) przesłanki zmian umów w sprawie zamówień publicznych zostały uzupełnione o nowe możliwości dokonywania tych zmian, będące poza zakresem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 (pkt 6.5.4), wydanych na gruncie przepisów ustawy Pzp w wersji opublikowanej przed ww. nowelizacją, zatem odnoszące się jedynie do art. 144 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującej ustawy Pzp.

Tym samym uwagi zawarte w ww. wytycznych odnoszą się jedynie do art. 144 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującej ustawy Pzp i tylko w tym zakresie mają zastosowanie. W odniesieniu do pozostałych przesłanek zmian umów w sprawie zamówienia publicznego należy zwrócić uwagę, aby dana zmiana nie doprowadziła do udzielenia nowego zamówienia.

Ponadto IZ POIiŚ wskazała, iż w przypadku korzystania z dyspozycji art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, przesłanka dotycząca koniczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami których zamawiający, działając z należyta starannością, nie mógł przewidzieć, powinna być interpretowana ściśle.

Materiały do pobrania


Uzupełnione wzory umów

Uprzejmie informujemy, że obowiązujące wzory umów o dofinansowanie zostały uzupełnione o zapisy dotyczące ochrony danych osobowych. Został dodany § 20a „Ochrona danych osobowych" oraz nowe załączniki dotyczące zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych podmiotów biorących udział w realizacji projektu.

Zapisy uwzględniają zobowiązania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Ministrem Środowiska w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w obszarze systemu informatycznego SL2014, oraz poza tym systemem.

Ponadto wzory umów uzupełniono o obowiązek przechowywania dokumentów związanych z fazą planowania i przygotowania projektu. Uzupełniono w tym zakresie § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

Obowiązujące wzory umów zamieszczono tutaj:

1.      Umowa o dofinansowanie dla państwowych jednostek budżetowych

2.      Umowa o dofinansowanie dla jednostek nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi

Zaktualizowane wzory umów zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Środowiska.

Obowiązujące wzory umów zamieszczono tutaj:


Kwalifikowalność VAT

KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT W PROJEKTACH Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH

W odniesieniu do przyjętego przez Instytucję Zarządzającą w dn. 13 listopada 2015 r. uzasadnienia dla możliwości kwalifikowania podatku VAT, przekazujemy interpretację IZ w tym zakresie w projektach z udziałem podmiotów upoważnionych.

Na mocy powyższej ww. decyzji IZ podatek VAT może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny w projektach w ramach działania 2.4, pod warunkiem że:

- ani beneficjent, ani inny podmiot zaangażowany w realizację projektu (w szczególności partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych) nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy projekt,

- w ramach projektu nie jest wytwarzana infrastruktura, którą beneficjent lub inny podmiot mógłby wykorzystywać w ramach działalności objętej VAT.

W związku z powyższymi warunkami, podatek VAT jest niekwalifikowalny w całym projekcie także w sytuacji, gdy jedynie podmiot upoważniony prowadzi działalność opodatkowaną w obszarze projektu i ma w związku z tym prawo do odliczenia podatku VAT (a możliwości takiej nie ma beneficjent). 

Natomiast prowadzenie działalności opodatkowanej przez beneficjenta i/lub podmiot upoważniony w obszarze, którego nie dotyczy projekt, nie wpływa na kwalifikowalność podatku VAT w projekcie. W związku z powyższym prawo beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do częściowego odliczania VAT (zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy i VAT) nie ma wpływu na kwalifikowalność VAT w projekcie, pod warunkiem że działalność opodatkowana nie jest prowadzona przez beneficjenta lub podmiot upoważniony w obszarze projektu.

Tak więc VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym, jeśli działalność opodatkowana nie jest prowadzona przez beneficjenta ani podmiot upoważniony w obszarze projektu.

Zmiana harmonogramu konkursu 2.4.1/1/2016

Ministerstwo Środowiska wyraziło zgodę na przedłużenie terminu oceny formalnej i merytorycznej I stopnia oraz wydłużenie terminu publikacji listy rankingowej o 2 dni. Poniżej znajduje się pismo z uzasadnieniem. Nowy harmonogram został zaktualizowany na stronie poświęconej konkursowi.

Komunikat do konkursu nr 2.4.2/1/2016 - wskaźniki

Uprzejmie informujemy, że edytowalna wersja wniosku o dofinansowanie została zmodyfikowana w punkcie G.2 "Wskaźniki wykonania rzeczowego", tj. typy wskaźników w rozwijalnej liście wyboru zostały dostosowane do listy wskaźników obowiązujących dla typu projektu 2.4.2a "Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu".

Zmiana została wprowadzona zgodnie z katalogiem wskaźników obowiązkowych, który znajduje się na stronie:

https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/katalog-wskaznikow-obowiazkowych-do-monitorowania-postepu-rzeczowego-projektow/

Prosimy o stosowanie tej wersji wniosku. Wszystkich, którzy skorzystali z wcześniej publikowanej wersji, przepraszamy za niedogodności.

Dla wskaźników istotnych dla realizacji celów interwencji podajemy definicje podane przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Środowiska:

Typ wskaźnika: Liczba połączonych ekosystemów lądowych

Definicja: Liczba ekosystemów lądowych, które zostały połączone lub których łączność wzmocniono w wyniku działań realizowanych w projekcie

Metoda pomiaru: Określenie liczby ekosystemów na podstawie map, np. satelitarnych ukazujących powstający korytarz ekologiczny, np. nasadzenia łączące dwa obszary leśne

Typ wskaźnika: Łączna długość korytarzy ekologicznych, na których usunięto bariery w przemieszczaniu się zwierząt - miernik dla ekosystemów wodnych

Definicja: Łączna długość odcinków korytarzy ekologicznych w postaci cieków, na których usunięto bariery lub przeszkody w przemieszczaniu się fauny

Metoda pomiaru: Długość odcinków korytarzy ekologicznych liczona od pierwszej usuniętej przeszkody do ostatniej usuniętej przeszkody w środowisku wodnym

Typ wskaźnika: Liczba zachowanych lub udrożnionych korytarzy ekologicznych

Definicja: Ilość obszarów (lądowych i wodnych), która w wyniku utworzenia i utrzymania korytarzy ekologicznych umożliwia wymianę materiału genetycznego pomiędzy poszczególnymi populacjami gatunków, m.in. poprzez pozbawienie barier

Metoda pomiaru: Określenie liczby zachowanych lub udrożnionych korytarzy ekologicznych

Typ wskaźnika: Liczba wybudowanych urządzeń służących zwiększeniu drożności korytarzy ekologicznych

Definicja: Liczba urządzeń służących zwiększeniu drożności korytarzy ekologicznych, typu przejścia górne i dolne dla ssaków, przepusty dla płazów, przejścia w koronach drzew, przejścia nad drogami dla nietoperzy, przepławki itd., które zostały wybudowane w ramach projektu

Metoda pomiaru: Określenie liczby wybudowanych urządzeń lub inwestycji/prac o charakterze punktowym, służących poprawie drożności korytarzy ekologicznych


Termin na dostarczenie pozytywnej opinii służb

Uprzejmie informujemy, że na podstawie punktu 81 regulaminu konkursu 2.4.1/1/2016 został wyznaczony termin na dostarczenie pozytywnej opinii służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze realizacji projektu (dotyczy wnioskodawców, którzy nie dostarczyli ww. opinii w terminie wcześniejszym).

Termin ten to 21 września 2016 r.  Termin ten jest jednakowy dla wszystkich wniosków złożonych w konkursie.

Akceptacja dla projektów z konkursu nr 2.4.1/1/2015

Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska zaakceptowała I część Listy projektów ocenionych w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2015.

Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska, tj. Ministerstwo Środowiska, 26 sierpnia 2016 r. zaakceptowała I część Listy projektów ocenionych dla typu projektów 2.4.1 Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dla zaakceptowanych projektów zostanie rozpoczęta procedura podpisywania umów o dofinansowanie. Informacja o kolejnych ocenionych projektach będzie przekazywana sukcesywnie.


Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie interpretacji postanowień dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych, jakie powinny być stosowane przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych

Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 1.07.2016 r. przekazało stanowisko IZ POIiŚ w sprawie interpretacji postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne POIiŚ) dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych, jakie powinny być stosowane przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

W opinii IZ POIiŚ, określona w Wytycznych POIiŚ zasada konkurencyjności umożliwia zagwarantowanie zgodności ponoszonych wydatków z podstawowymi zasadami traktatowymi, tj. wybór wykonawcy w sposób otwarty, przejrzysty i oparty na zasadzie uczciwej konkurencji. Tym samym nie ma konieczności przenoszenia na  podmiotu upoważniony obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp (jeżeli nie jest on zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp), w przypadku gdy do jej stosowania zobowiązany jest beneficjent. W takiej sytuacji w celu uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych przez podmiot upoważniony właściwym i dopuszczalnym powinno być spełnienie wymogów dotyczących zasady konkurencyjności, które zostały opisane w Wytycznych POIiŚ. Analogiczne podejście należy stosować w sytuacji odwrotnej, tj. w przypadku gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp, a podmiot upoważniony jest zobowiązany. Wówczas zgodnie z Wytycznymi POIiŚ beneficjent powinien dokonać wyboru wykonawcy zamówienia zgodnie z postanowieniami Wytycznych, m. in. dotyczącymi zasady konkurencyjności, zaś podmiot upoważniony udzielać zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

 

 

Materiały do pobrania