Web Content Display Web Content Display

Obowiązek informacyjny - RODO

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z siedzibą na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, zwane dalej CKPŚ. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) Administratorem Danych Osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020, mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W ramach PO IiŚ 2014-2020 CKPŚ pełni rolę podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 2. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się pod adresem:
 • centrum@ckps.lasy.gov.pl
 • IOD@miir.gov.pl (w przypadku danych, których Administratorem jest MIR).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez CKPŚ w celu związanym z prowadzoną sprawą.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez MIR na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez CKPŚ jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.
 4. MIR przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie następujących przepisów prawa:
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. Dane osobowe będą mogły być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią oraz – w zależności od celu ich przetwarzania – będą mogły być udostępnione firmie informatycznej, która udostępnia środowisko sprzętowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, organom  i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
  1. Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
  2. państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
  3. w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan będzie miał prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2) adresem e-mail.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez CKPŚ zgodnie z okresem wskazanym przepisami prawa oraz okresem archiwizacyjnym wynikającym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe[1] oraz zgodnie z zasadami PO IiŚ dotyczącymi przechowywania dokumentów.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MIR przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do ich sprostowania i prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (z zastrzeżeniem, że przepisy szczególne nie stanowią inaczej).
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych CKPŚ, w zależności od sprawy, może być dobrowolne lub obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację celu, dla którego miały być przetwarzane.
 6. Podanie MIR danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
 7. CKPŚ nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą objęte przez MIR procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 

[1] Dokumentacja przekazywana jest do składnicy akt nie później niż po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od pierwszego stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy.