Asset Publisher Asset Publisher

Aktualizacja "Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych"

Informujemy, że został zaktualizowany załącznik do umowy o dofinansowanie: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z jego załącznikami.

W związku z powyższym, w najbliższych miesiącach będą podpisywane aneksy do umów o dofinansowanie, wprowadzające aktualne zapisy dotyczące danych osobowych wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w niniejszym komunikacie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami.


Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich (C (2019) 5494)

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania wydanych przez Komisję Europejską Wytycznych dotyczących udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich (C (2019) 5494).


Zmienione wytyczne w zakresie kwalifikowalności

9 września 2019 r. w Monitorze Polskim został opublikowany komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Link do komunikatu

W zwiazku z powyższym zaczęły obowiązywać nowe, z 22 sierpnia 2019 r., Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zaktualizowane i obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności (...) można pobrać pod poniższym linkiem.

 


Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z dwoma poniższymi poradnikami. Zawierają one istotne informacje dla wszystkich osób zamawiających, a takze tych którzy planują udzielanie zamówień publicznych w ramach realizacji projektów.

 


Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność

Instytucja Wdrażająca przekazuje do stosowania aktualny wzór załącznika nr 5 do Wniosku o płatności pn. „Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność”. Wprowadzona zmiana polega na wykreśleniu pkt 3. Oświadczenie składa się zatem z 2 punktów (2 strony) i do wypełniania ich zobowiązani są wszyscy Beneficjenci.


Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL2014

Informujemy o kolejnej aktualizacji Podręcznika Beneficjenta SL2014. Wprowadzone zmiany dotyczą modułu wniosków o płatność beneficjentów.

Jedną ze zmian jest weryfikacja przez system konieczności zapisu danych.


Jeżeli użytkownik od ostatniego zapisu nie wprowadził żadnych zmian, system wyświetli komunikat „Wniosek nie wymaga ponownego zapisu”. Wprowadzona zmiana uniemożliwi próbę zapisu tych samych danych w systemie.
Jednocześnie z uwagi na wydzielenie profilu zaufanego z platformy e-PUAP dostosowano odpowiednią ikonę logowania do SL2014 dla beneficjentów. Komunikaty w SL2014 dotyczące logowania uwzględniają już tę zmianę.

Zapraszamy do pobrania aktualnej wersji Podręcznika.


Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym - poradnik

Informujemy, że Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził "Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020". Przedmiotowy dokument przybliża problematykę nadużyć finansowych oraz prezentuje działania, jakie należy podjąć w przypadku zidentyfikowania czy wystąpienia nadużycia finansowego. Głównym celem, jaki postawili sobie autorzy Poradnika, jest ułatwienie beneficjentom wykonywania obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w tym obszarze.

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem oraz wykorzystania w praktyce informacji w nim zawartych. Przedmiotowy dokument jest dostępny pod linkiem:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/


Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL2014

6 grudnia br. został zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta SL2014. Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Nowe funkcjonalności w module wniosku o płatność:

1.  Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).

2.  Nowy sposób działania „Postępu finansowego”.        

     Postęp finansowy” trafił do osobnej zakładki „Podsumowanie” i jest przeliczany:

  • przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
  • przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).

3.  Możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta, po jego złożeniu.

4.  Dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki "Projekt" i "kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem" z zakładki "Rozliczenie zaliczek" nie przekracza kwoty „Dofinansowania” z zakładki „Projekt”. 

5.  Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.

6.  Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT.


Szkolenie: Najczęściej popełniane błędy

25 i 29 października 2018 r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zorganizowało szkolenia dla beneficjentów na temat Najczęściej popełnianych błędów w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanychz POIiŚ 2014-2020.

Prezentacje z tego szkolenia można pobrać poniżej:

Wydawanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi – informacja dla beneficjentów środków UE

Informujemy, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ukazał się komunikat z informacją dla beneficjentów, w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi.

Komunikat znajduje się pod poniższym adresem:
http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/561-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymidla-
projektow-niebedacych-projektami-duzymi-informacja-dla-wnioskodawcow


Na ww. stronie zamieszczony został również wzór „Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód”.

 


Wzory list sprawdzających dla zamówień publicznych poza ustawą Pzp

Instytucja Wdrażająca przekazuje do stosowania wzory list sprawdzających poprawność zamówień publicznych udzielanych w tzw. trybach pozaustawowych wymienionych w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020", tj. zgodnie z procedurą rozeznania rynku oraz zasadą konkurencyjności.

Przedmiotowe listy zostały przygotowane przez Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich. Listy sprawdzające mają stanowić przede wszystkim narzędzie pomocnicze stosowane przez Wnioskodawców i Beneficjentów. Mają one służyć w procesie autokontroli, a tym samym ułatwić lepsze przygotowanie i przeprowadzenie stosownej procedury o zamówienie publiczne.

Resources to get


Oświadczenie dotyczące szacowania wartości zamówienia

IW informuje, iż Beneficjenci zobligowani do stosowania ustawy Pzp wraz z dokumentacją do kontroli zobowiązani są do przekazania oświadczenia dotyczącego dokonania szacowania wartości zamówienia zgodnie z art. 32 ustawy Pzp na załączonym wzorze.


Baza personelu

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem IZ POIiŚ dotyczącym personelu projektu oraz ewidencjonowania czasu pracy w Bazie personelu w systemie SL2014.

Załącznik nr 11

W ramach konkursu nr 2.4.1/1/2018 jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie składanych na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia jest załącznik nr 11 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości(Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej I stopnia), informujemy, że wyżej wymieniony załącznik dotyczy wyłącznie lokalizacji zidentyfikowanych na wstępnym etapie przygotowania projektu.

W przypadku gdy, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, lokalizacje będą typowane w trakcie realizacji projektu, np. w sytuacji gdy:

a) dokładne stanowisko występowania gatunku nie jest możliwe do ustalenia z góry ze względów wynikających z biologii gatunku (np. zakładanie gniazd w innych miejscach co roku, porzucanie gniazd, zmienianie nor itp.),

b) dokładna lokalizacja działań nie jest możliwa bez wyników wcześniejszej inwentaryzacji przyrodniczej, która jest zaplanowana w projekcie

załącznik nr 11 nie jest wymagany.


ZAMÓWIENIA UDZIELANE W RAMACH PROJEKTÓW. PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY I BENEFICJENTA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, iż 23.05.2018 r. na stronie internetowej pois.gov.pl, w zakładce Prawo i dokumenty http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1

udostępniony został Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 dotyczący Zamówień udzielanych w ramach projektów.

Opracowanie jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy , usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS
oraz FS na lata 2014-2020.

Zachęcamy do lektury!


Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność

Instytucja Wdrażająca przekazuje do stosowania aktualny wzór załącznika do Wniosku o płatności - Oświadczenie nr 5. Wprowadzona zmiana dotyczy obowiązku przeprowadzenia kontroli przed zatwierdzeniem we wniosku o płatność wydatków poniesionych na podstawie zamówień udzielanych w sytuacjach analogicznych do art. 67 ust. 1.  W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp dotyczy to zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, a jednocześnie mniejszych lub równych 30 tys. euro netto, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy Pzp dotyczy to zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto.


Zmiana wzoru umów o dofinansowanie dla działania 2.4.1a i 2.4.2a

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 10.01 oraz 31.01.2018 r., uprzejmie informujemy, że 28.02.2018 r. w serwisie POIiŚ udostępniono nowy wzór umów o dofinansowanie dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ogólne wzory umów dla sektora środowiska dla Beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi zamieszczone są w serwisie POIiŚ:

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-ogolna/

Wzory umów dla Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi dostępne są pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-dla-panstwowych-jednostek-budzetowych/.

W ślad za dokonaną aktualizacją Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dokonało aktualizacji wzorów umów odpowiednio dla działania 2.4.1 a oraz 2.4.2 a.

Jednocześnie informujemy, że wzory te obowiązywać będą dla umów oraz aneksów zawieranych po 22.03.2018.

Informujemy również, że zaktualizowany został załącznik do Umowy o dofinansowanie  - Opis projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.


Obowiązek publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 29 stycznia 2018 r. podmioty, które nie posiadają statusu beneficjenta mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności. 


Nowe wzory umów o dofinansowanie uwzględniające zmiany w zakresie informacji i promocji

W nawiązaniu do komunikatu z dn. 10.01.2018 r., dotyczącego zmian w zakresie informacji i promocji dla umów podpisanych po 1.01.2018 r., informujemy, że opracowane zostały nowe wzory umów dla PJB i NPJB. Uwzględniają one zarówno zmiany wynikające z nowelizacji ustawy wdrożeniowej i zniesienia wytycznych programowych, jak i nowe zapisy w zakresie informacji i promocji (modyfikację zasad oznaczania projektów - dodanie znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacją przekazaną przez IZ POIiŚ).

Jednocześnie przypominamy, że nowe wzory stosowane są nie tylko dla nowo zawieranych umów o dofinansowanie, lecz także w przypadku podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie realizowanych już projektów.

Informujemy także, że trwają zaawansowane prace nad kolejną aktualizacją wzorów umów o dofinansowanie. Zaktualizowane wzory umów, po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKPŚ.


Zmiany w zakresie informacji i promocji dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że dla umów zawieranych po 1 stycznia 2018 r., obowiązywać będą nowe zasady w zakresie informacji i promocji. Zapraszamy do zapoznania się z pismem IZ w przedmiotowej sprawie oraz zaktualizowanym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie POIiŚ 2014-2020.

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/

 


Web Content Display Web Content Display