Asset Publisher Asset Publisher

Pierwsi beneficjenci CKPŚ w nowej perspektywie

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ma już pierwszych beneficjentów, którzy dzięki wsparciu ze środków unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko będą realizować projekty chroniące zagrożone gatunki i siedliska. Beneficjenci, którzy podpisali umowy, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości blisko 14 mln zł.

W pierwszym w tej perspektywie budżetowej konkursie, ogłoszonym jeszcze w ubiegłym roku, wpłynęły 52 wnioski, z czego 9 zostało ostatecznie wybranych do dofinansowania. Umowy podpisywane są z wnioskodawcami, którzy zdobyli największą liczbę punktów według listy rankingowej, a ich projekty kosztowo mieszczą się w puli środków przewidzianej w danym konkursie. W przypadku tego naboru wynosiła ona 25 mln zł.

Przedmiotem wszystkich projektów jest ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w miejscu ich występowania oraz w ekosystemach zastępczych. Jednak charakter poszczególnych projektów jest bardzo zróżnicowany i dotyczy specjalistycznych zagadnień. Analizując projekty, można wskazać 6 celów, jakie do osiągnięcia postawili sobie ich pomysłodawcy:

 • ochrona ssaków i ptaków oraz ich siedlisk
 • zwiększenie liczebności populacji gatunków
 • poprawa warunków wodnych
 • wzrost różnorodności biologicznej siedlisk
 • poprawa stanu siedlisk
 • ograniczenie antropopresji

Dzięki ich realizacji różnymi rodzajami ochrony zostanie objętych 39 gatunków oraz blisko 1300 ha cennych przyrodniczo siedlisk. Nie mniej ważne będą także efekty o charakterze jakościowym, takie jak poprawa jakości siedlisk czy też utrzymanie populacji danego gatunku
i jego pozytywnego wpływu na ekosystem.

Lista beneficjentów i projekty, które otrzymały dofinansowanie:

 1. POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW: Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)
 2. REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE: Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych
 3. FUNDACJA WWF POLSKA: Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk
 4. POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW: Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce
 5. INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK: Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzenie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym
 6. NARWIAŃSKI PARK NARODOWY: Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000
  w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I
 7. KAMPINOSKI PARK NARODOWY: Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym

Powyższa lista będzie rozszerzona, gdyż trwają obecnie konsultacje dotyczące innych projektów, które także przeszły pozytywną ocenę. W najbliższym czasie z ich autorami będą sukcesywnie podpisywane kolejne umowy o dofinansowanie.

Podpisanie pierwszych umów zbiegło się z ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków na dofinansowanie zadań na ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. W tym konkursie do rozdysponowania jest 30 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.


Web Content Display Web Content Display