Asset Publisher Asset Publisher

O POIiŚ 2014-2020

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki z programu przeznaczone zostaną między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Cel

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Budżet

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności, a dodatkowo także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość zaangażowanych środków wyniesie 27,41 mld euro.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:

  1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
  2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  4. Infrastruktura drogowa dla miast
  5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
  6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
  7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
  8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
  9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury
  10. Pomoc techniczna

Instytucje realizujące Program

W realizacji programu uczestniczy wiele instytucji. Instytucja Zarządzająca może powierzyć zadania Instytucjom Pośredniczącym, a te – Instytucjom Wdrażającym. W porozumieniach pomiędzy instytucjami określony jest zakres zadań i kompetencji.

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy do spaw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwa Rozwoju).

W przypadku POIiŚ funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji temat Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na stronie www.pois.gov.pl

 

 

 


Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige