Gekennzeichneter Inhalt

Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne są to pasy lasów, terenów porośniętych krzewami lub wysokimi trawami umożliwiające zwierzętom przemieszczanie się lub schronienie. Ułatwiają one łączenie się w pary gatunków czy też bezpieczne zdobywanie jedzenia. Niektóre siedliska zwierząt ze względu na ich rozdrobnienie i izolację muszą być łączone korytarzami. Zapewnia to zwierzętom prawidłowy rozwój gatunku, a także ułatwia ucieczkę przed drapieżnikami.

Na wsparcie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPS) mogą liczyć projekty, które:

- przewidują zalesianie i zadrzewianie,

- odtwarzają zadrzewienia,

- poprawiają ciągłość rzek, strumieni i jezior,

- odtwarzają zbiorniki wodne.

Pieniądze na realizację projektu mogą otrzymywać wszelkiego typu instytucje publiczne, jak i niepubliczne. Do zgłaszania projektów szczególnie zachęcamy przedstawicieli samorządów, organizacji ekologicznych czy też innych organizacji i firm działających w sektorze ochrony środowiska.

Projekty finansowane są z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami.