Asset Publisher Asset Publisher

ŻUBRY MAJĄ SIĘ CORAZ LEPIEJ

Blisko 29 mln zł przeznaczono na 6 projektów dotyczących ochrony żubra w Polsce w ramach PO Infrastruktura i Środowisko – 4 z nich zostały już zrealizowane. Pieniądze mają służyć przede wszystkim utrzymaniu populacji poprzez opiekę nad stadami, poprawę warunków bytowania czy zimowe dokarmianie tych zwierząt.

Przedsięwzięcia wdrażane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych prowadzone są w różnych częściach Polski i mają na celu pokazanie żubra jako gatunku, którego ochrona ma znaczenie dla innych zwierząt (tzw. "umbrella species"). Projekty te zakładają opiekę nad stadami i poprawę komfortu życia przez zapewnienie dostępu do wody, zimowe dokarmianie, a także grodzenie upraw rolnych. Ponadto podejmowane są działania informacyjne skierowane do lokalnych społeczności na temat znaczenia żubra i ważności populacji dla kraju.

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie udało się pozyskać środki unijne na działania ochronne na rzecz bieszczadzkiej populacji żubra w ramach 2 projektów: "Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa" (projekt sfinalizowany) oraz "Kontynuacja ochrony in situ żubra w Polsce – część południowa". Cel stanowi poprawienie warunków życia i kondycji stada, co w konsekwencji ma doprowadzić do zwiększenia liczebności i zasięgu występowania gatunku. Zakupiono paszę i siano do dokarmiania stad oraz utworzono miejsca, w których odbywają się zimowe dokarmiania. Przygotowano oczka wodne, co zwiększa dostęp zwierząt do wody. Przeprowadzono także odkrzaczanie i koszenie na łąkach i pastwiskach, dostosowując te tereny do potrzeb żubrów. Prowadzony jest nadzór nad stadami, w tym monitoring stanu zdrowia i opieka weterynaryjna. Wybudowano i wyremontowano istniejące na obszarze RDLP Krosno zagrody adaptacyjne, a także odłownie. Podjęte działania edukacyjne (strona internetowa, tablice edukacyjne, warsztaty, broszury) pomogły zapoznać społeczeństwo z metodami ochrony żubra i upowszechnić działania ochronne realizowane przez leśników. Dodatkowo pokazowa zagroda jest miejscem, gdzie można podziwiać i obserwować te zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

Natomiast dzięki staraniom Ośrodka Kultury w Mirosławcu ("Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną") w 2014 r. w Jabłonowie uruchomiono zagrodę pokazową żubrów. Mieści się ona na obszarze występowania wolnego stada żubrów na terenie Nadleśnictw Mirosławiec, Wałcz i Świerczyna. Dodatkowo wybudowane zostały również m.in. magazyn paszowy, taras widokowy, budynek socjalny i infrastruktura umożliwiająca prowadzenie edukacji ekologicznej. Obecnie trwają prace nad utworzeniem Regionalnego Centrum Żubra w ramach Ośrodka Kultury w Mirosławcu, które zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny wspomagający projektowaną stałą wystawę na temat żubrów. Każdy odwiedzający będzie mógł nieodpłatnie zwiedzić wystawę, zapoznać się z opracowaniami i filmami poświęconymi żubrom. Obiekt zostanie otwarty w 2015 r. i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozostałe 3 projekty, które zostały już sfinalizowane to "Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce" (prowadzony przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – SGGW), "Ochrona żubrów in situ w województwie zachodniopomorskim" (prowadzony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze) i "Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia" (prowadzony również przez SGGW).

W ramach pierwszego z nich prowadzona była obsługa stad i opieka weterynaryjna nad stadami żubrów w Gołuchowie, Nadleśnictwach Niepołomice i Kobiór, a także utrzymywany był Bank Genów Żubra oraz wykonywane były inne prace na terenie rezerwatu dotyczące prowadzonej hodowli, np. poprawa bazy pokarmowej czy dostępu do wody.

Projekt zachodniopomorski skupiony był przede wszystkim na dokarmianiu zimowym stad wolnych żubrów, kontrolowaniu ich przemieszczania się, ograniczeniu szkód na obszarach rolnych oraz poprawy bazy żerowej żubrów. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia było podniesienie liczebności wolnych żubrów w woj. zachodniopomorskim do co najmniej 100 osobników i zwiększenie zasięgu ich występowania.

Z kolei w projekcie dotyczącym rozwoju wolnych populacji żubra w północno-wschodniej części Polski realizowany był monitoring stanu zdrowia, zasięgu, liczebności oraz jakości siedliska, jak również monitoring genetyczny stad żubrów. Ponadto wybudowano i wyremontowano zagrody aklimatyzacyjne, odłownie i oczka wodne, w rezultacie zapewniając ochronę ponad 650 żubrom.

Lasy Państwowe realizują również projekt, dzięki któremu wszyscy mogą podglądać na żywo białowieskie żubry: http://www.lasy.gov.pl/zubr

Projekty współfinansowane są ze środków V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013