Asset Publisher Asset Publisher

Umowa partnerstwa zatwierdzona

Ochrona Środowiska wśród obszarów wsparcia na lata 2014-2020. To jedna z najważniejszych decyzji dotyczących nowej perspektywy. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która otwiera drogę do negocjacji poszczególnych programów operacyjnych. Dla sektora ochrony środowiska jest to olbrzymia szansa na realizację wielu ważnych przedsięwzięć.

Dokument  - Umowa Partnerstwa wskazuje m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły być dofinansowanie, układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami europejskimi. Jest to efekt kilkumiesięcznych negocjacji z Komisją Europejską. Kluczem do osiągnięcia porozumienia była współpraca i zaangażowanie wszystkich stron.

Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności.

Jest to pierwszy etap w procesie planowania perspektywy finansowej 2014 - 2020.

Kolejnym etapem programowania będzie uzgodnienie z Komisją Europejską poszczególnych programów operacyjnych. Stworzą one spójny system dokumentów programowych tworzących spójną strategię na nową perspektywę finansową.

Fundusze europejskie na lata 2014 – 2020 to jedno z najważniejszych źródeł finansowania projektów zapewniających dynamiczny, trwały i zrównoważony rozwój w naszym kraju.