Asset Publisher Asset Publisher

Seminarium w Kazimierzu Dolnym

W dniach 26-28 maja 2014 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim", realizowany w ramach V Priorytetu POIiŚ wdrażanego przez CKPŚ. Organizatorem i gospodarzem wydarzenia była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

W trakcie 3 dni spotkań, obrad i dyskusji poruszono kwestie związane z działaniami prowadzonymi pod hasłem ochrony czynnej. W seminarium uczestniczyli  przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z całego kraju, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, organizacji pozarządowych, zespołów parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych i zoologicznych, muzeów oraz środowiska naukowego. W wydarzeniu wziął udział Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Piotr Adamski reprezentujący Instytucję Wdrażającą V Priorytet POIiŚ oraz Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia. Dyrektor Adamski pogratulował sukcesu w realizacji projektów środowiskowych licznym pasjonatom przyrody oraz zachęcił do dalszej realizacji nowych pomysłów w kolejnej perspektywie 2014-2020.

Podczas seminarium podsumowano działania realizowane na murawach kserotermicznych oraz akcje podejmowane w celu poprawy warunków i stanu populacji żółwia błotnego i susła perełkowanego na Lubelszczyźnie.

Owocnie wypadła także kuluarowa część konferencji, w trakcie której, przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących podobne działania mieli możliwość wymiany doświadczeń i wrażeń na temat wykorzystania nowatorskich metod ochrony czynnej, a także finansowych i merytorycznych aspektów realizacji projektów dofinansowanych z funduszy i instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się sesje terenowe, m.in.: Góra Trzech Krzyży, na której stokach prowadzone były wycinki krzaków i drzew realizowane w ramach projektu, a także do projektowanego rezerwatu Mięćmierz oraz rezerwatu Skarpa Dobrska.

Podczas seminarium podpisano także porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie, a Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Celem tego dokumentu jest ustalenie zasad wykorzystania i utrzymania wiaty turystycznej stylizowanej na wczesnośredniowieczną chatę oraz elementów towarzyszących takich jak tablice informacyjne. Wiata została wykonana z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie na terenie rezerwatu przyrody "Skarpa Dobrska".

Uczestnicy seminarium kilkukrotnie podkreślali wysoki merytorycznie poziom spotkania.