Asset Publisher Asset Publisher

Opinia UZP

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie ogólnej interpretacji i wykładni przepisu art. 82 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Powyższa opinia odnosi się do zachowań podmiotów w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, polegających na równoczesnym składaniu oferty jako wykonawca oraz występowaniu jako podwykonawca innego wykonawcy
w tym samym postępowaniu.

Przedmiotowa analiza wskazuje również sposoby działania w sytuacji, gdy w toku tego samego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego podmiot składa ofertę jako wykonawca i jednocześnie występuje jako podwykonawca innego wykonawcy.

Poza tym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiotowym piśmie dokonuje interpretacji przepisu art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., zgodnie z którym zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeśli po jej zweryfikowaniu uzna, ze jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, ze zm.).