Asset Publisher Asset Publisher

INWESTUJEMY W OCHRONĘ POLSKIEJ PRZYRODY

Ponad 340 zagrożonych gatunków roślin i zwierząt objęli ochroną beneficjenci V osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko. A to tylko jeden z wielu przyrodniczych efektów projektów realizowanych w całej Polsce od ponad siedmiu lat. Ich podsumowaniu poświęcona była konferencja „Szlakiem naturalnych zmian – fundusze europejskie na ochronę przyrody”, zorganizowana przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.

Gwałtowny rozwój cywilizacyjny i rosnąca presja człowieka na środowisko negatywnie wpływają na poziom różnorodności biologicznej oraz funkcjonowanie ekosystemów. Dlatego część funduszy POIiŚ przeznaczono na zahamowanie degradacji środowiska naturalnego, zachowanie cennych siedlisk i gatunków oraz zwiększenie bioróżnorodności. Priorytetowo potraktowano projekty dotyczące obszarów Natura 2000 oraz strategiczne w skali kraju i UE.

– Dofinansowanie otrzymały przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące ochrony siedlisk i gatunków. Stanowiły one aż 70% zgłoszonych do współfinansowania projektów. W ramach części z nich powstawała także mała infrastruktura turystyczna, której zadaniem było ukierunkowanie ruchu turystycznego w taki sposób, aby odciążyć obszary cenne przyrodniczo i jednocześnie poprawić warunki dla turystyki i rekreacji. Wśród naszych beneficjentów znalazły się nie tylko organizacje pozarządowe, lecz także parki narodowe, samorządy czy jednostki naukowe – podsumowała Aleksandra Wosztyl, Zastępca Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych odpowiedzialna za wdrażanie projektów z V osi priorytetowej POIiŚ.

Uzupełnieniem tych działań były projekty edukacyjne skierowane zarówno do wyspecjalizowanych grup zawodowych czy społeczności lokalnych, jak i ogólnopolskie kampanie społeczne dedykowane konkretnym problemom czy kształtujące świadomość proekologiczną Polaków. Akcje edukacyjne zaangażowały ponad 48 tys. mieszkańców obszarów chronionych – dzięki czemu mogli oni lepiej zrozumieć potrzebę ochrony przyrody na zamieszkiwanych przez nich terenach.

Na szczególną uwagę zasługują też przedsięwzięcia, które polegały na opracowaniu ponad 500 dokumentów planistycznych. W najbliższej przyszłości pozwolą one na prowadzenie działań ochronnych w sposób kompleksowy i racjonalny. Planowaniem objęto przede wszystkim obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody i parki narodowe, ale także gatunki wymagające szczególnej ochrony.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Pani Marii Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Pana Macieja Grabowskiego – Ministra Środowiska. Spotkanie krótkimi przemówieniami otworzyli Katarzyna Kępka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Janusz Zaleski, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Głos zabrali również beneficjenci dofinansowywanych projektów – podczas prezentacji, a następnie w trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli instytucji administrujących środkami UE, parków narodowych, samorządów, NGO's-ów oraz Lasów Państwowych.

Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi, którą nawiązaliśmy podczas realizacji naszych projektów z leśnictwa XX w. przeszliśmy do leśnictwa XXI w. Mogliśmy skorzystać z wiedzy innych, którzy wcześniej prowadzili podobne przedsięwzięcia – np. środowisk naukowych. Wymagało to od nas myślenia nieschematycznego i podjęcia dyskusji, a także otwarcia się na doświadczenia z innych dziedzin – takich jak botanika czy ornitologia – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Piotr Pietkun, Nadleśniczy z Nadleśnictwa Bogdaniec, jednego z beneficjentów V priorytetu.  

Reprezentanci organizacji pozarządowych podkreślali, jak istotne wsparcie dla ich codziennej pracy stanowią środki unijne. – Małe pieniądze, to mały zasięg terytorialny. Fundusze UE umożliwiają realne działania ochronne o zupełnie innym zasięgu obejmujące większe, a nie tylko wybrane  regiony kraju. Dlatego apelujemy o utrzymanie tego samego poziomu finansowania, co w poprzedniej perspektywie 2007-2013 – przekonywał podczas dyskusji panelowej Roman Kalski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Na zakończenie Dyrektor CKPŚ, Piotr Adamski, wręczył dyplomy 10 przedstawicielom beneficjentów, wyróżnionym za "wkład w ochronę przyrody, profesjonalizm oraz dobrą współpracę". Wśród uhonorowanych znaleźli się:

  1. Gorczański Park Narodowy 
  2. Kampinoski Park Narodowy
  3. Leśny Bank Genów Kostrzyca
  4. Nadleśnictwo Bogdaniec
  5. Nadleśnictwo Sława Śląska  
  6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  8. Starostwo Powiatowe w Hajnówce
  9. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  10. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian"

W kolejnych latach Centrum będzie kontynuować współpracę z podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska. Już wkrótce ruszają nowe konkursy, a na realizację pomysłów beneficjentów czeka blisko 300 mln złotych.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszych prezentacji:

SZLAKIEM NATURALNYCH ZMIAN - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA OCHRONĘ PRZYRODY

NOWA PERSPEKTYWA 2014-2020