Wydawca treści Wydawca treści

Co robimy?

Kim Jesteśmy?

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jest:

  • Zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym m.in. w celu inicjowania i opieki na projektami z zakresu ochrony przyrody
  • Instytucją wdrażającą działanie 2.4 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wspiera przedsięwzięcia służące:

1. Ochronie in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Na przykład poprzez:

  • Czynną ochronę siedlisk
  • Czynna ochronę gatunków
  • Reintrodukcję gatunków

2. Rozwojowi zielonej infrastruktury, w tym zwiększaniu drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu. Na przykład poprzez:

  • Łączenie ekosystemów
  • Usuwanie barier w przemieszczaniu się zwierząt
  • Zalesianie i zadrzewianie

Projekty finansowane są z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020