Aktualności Aktualności

Właściwość organów PGW WP w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W załączeniu prezentujemy informację w sprawie właściwości organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyjaśnienia te są istotne w związku z wejściem w życie, 1 stycznia 2018 r, nowej ustawy Prawo wodne oraz zmian ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.