Aktualności Aktualności

Spotkanie podsumowujące w Projekcie Leśne Gospodarstwa Węglowe

W czerwcu br. w Sękocinie Starym odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Lasów Państwowych realizujących PLGW w sprawie bieżących postępów prac i zadań niezbędnych do zrealizowania w tym roku.

Projekt pilotażowy Lasów Państwowych pn. „Leśne Gospodarstwa Węglowe" to przedsięwzięcie integrujące osiągnięcia naukowe z działaniami realizowanymi w praktyce. Pod względem zakresu PLGW jest ewenementem na skalę światową. Z uwagi na jego prekursorski charakter na każdym etapie niezbędne staje się dyskutowanie i opracowywanie nowych rozwiązań. U podstaw projektu leży założenie, że lasy odgrywają znaczącą rolę w łagodzeniu zmian klimatu poprzez pochłanianie znajdującego się w atmosferze dwutlenku węgla, a dodatkowe działania realizowane metodami gospodarki leśnej mogą to pochłanianie zwiększać. 
 
Spotkanie dotyczyło głównie wdrożenia działań dodatkowych w nadleśnictwach. Znaczna część pytań i wątpliwości odnosiła się do zagadnień związanych z hodowlą lasu. Na pytania z tego zakresu odpowiadał Krzysztof Rostek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w DGLP. Natomiast wystąpienie Bartłomieja Barańskiego z CILP było okazją do dyskusji o udostępnianiu społeczeństwu informacji o PLGW i przygotowywanej kampanii informacyjno-promocyjnej. 
 
Dalsza część spotkania odbyła się w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym i dotyczyła części badawczej przedsięwzięcia. Prof. Jacek Hilszczański wskazał rolę Instytutu jako lidera konsorcjum badawczego w PLGW i podkreślił, że będzie to największy w historii projekt zlecony IBL przez Lasy Państwowe. Przedstawiciele konsorcjum badawczego omówili postęp prac terenowych i laboratoryjnych oraz najważniejszych działań planowanych do realizacji do końca roku. Dyrektor IBL, prof. Janusz Czerepko, oprowadził uczestników spotkania po laboratoriach, prezentując sposoby przechowywania, przygotowania do badań oraz pomiarów próbek gleby i krążków drewna zebranych na powierzchniach badawczych.
 
Na zakończenie dyrektor generalny Lasów Państwowych, dr inż. Konrad Tomaszewski, podkreślił, że PLGW to wyzwanie dla LP, bez precedensu w dotychczas prowadzonej gospodarce leśnej w Polsce. Dyrektor przedstawił aktualne podejście funkcjonujące w Unii Europejskiej w kwestii emisji dwutlenku węgla i wiązania węgla przez lasy. Omówił szereg działań dodatkowych pozwalających zwiększyć pochłanianie COatmosferycznego. Wspomniał, że od 2018 r. do projektu zostaną włączone działania dodatkowe na terenach mokradłowych. Dyrektor generalny zwrócił także uwagę, że do wyliczenia i prognozy efektu działań dodatkowych niezbędne będzie stworzenie modelu bilansu CO2 w ekosystemie leśnym. Umożliwią to badania naukowe, które stanowią integralną część projektu, zmierzające do określenia determinantów ilości węgla w różnych warstwach lasu.