Aktualności Aktualności

ogłoszenie o pracę nr 8/2018

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłasza:
konkurs nr 8/2018 na stanowisko:


specjalista ds. kontroli procedur zawierania umów w zakresie zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o naborze

 

Wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja);
2.    minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z udzielaniem i/lub kontrolą zamówień publicznych (w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich);


Od kandydatów oczekujemy:
1.    znajomości krajowych i unijnych przepisów regulujących zagadnienia w zakresie POIiŚ 2014-2020;
2.    znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
3.    umiejętności obsługi Pakietu MS Office;
4.    sumienności, pracowitości i samodzielności oraz bardzo dobrej organizacji pracy;
5.    umiejętność pracy zespołowej i pod presją czasu.

 

Do zakresu obowiązków specjalisty ds. kontroli będzie należało, m.in.:
1.    prowadzenie kontroli procedur zawierania umów przez beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z POIiŚ 2014-2020 (w zakresie ustawy Pzp oraz procedur podprogowych, tj. zasady konkurencyjności);
2.    przygotowanie informacji pokontrolnych oraz monitoring wdrażania uwag pokontrolnych w ramach zamówień realizowanych przez beneficjentów;
3.    sporządzanie planów kontroli zamówień na dany rok.

 

Oferujemy:
1.    umowę o pracę na czas określony;
2.    pracę na pełen etat;
3.    odpowiedzialną pracę w młodym i dynamicznym zespole;
4.    możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:
1.    CV oraz list motywacyjny;
2.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko specjalisty ds. kontroli procedur zawierania umów w zakresie zamówień publicznych) opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Powyższe dokumenty należy składać w jeden z następujących sposobów:

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ckps.lasy.gov.pl z tytułem maila „konkurs na stanowisko specjalisty ds. kontroli”;
  • bezpośrednio do siedziby CKPŚ w dni robocze w godzinach 07:30-16:30 z dopiskiem „konkurs na stanowisko specjalisty ds. kontroli”;
  • pocztą tradycyjną na adres Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, z dopiskiem „konkurs na stanowisko specjalisty ds. kontroli”.

Na oferty oczekujemy do 15 stycznia 2019 roku (decyduje data wpływu do CKPŚ). Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procedury konkursowej nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. CKPŚ zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania oraz do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

1.    Administratorem danych jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z siedzibą pod adresem ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa;
2.    W Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych funkcjonuje adres e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
3.    Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na ich przetwarzanie;
4.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
5.    Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane  firmie informatycznej, która udostępnia środowisko sprzętowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Administratora Danych;
6.    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, w odniesieniu do celu:
a) rozpatrywania Pana/Pani kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji - do zakończenia rekrutacji;
b) rozpatrywania Pana/Pani kandydatury, w przypadku negatywnego wyniku niniejszej rekrutacji, także na potrzeby przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy, liczonych od następnego dnia po dniu wskazanym w ogłoszeniu na składanie aplikacji/ CV;
7.    Dokumentacja rekrutacyjna, tj. protokół z przeprowadzonego konkursu na pracowników w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz protokół zniszczenia ofert kandydatów ubiegających się o pracę w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przechowywane są przez okres 2 lat (okres archiwizacyjny wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt- JRWA) ;
8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale jest warunkiem, w odniesieniu do celu:
a) rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury w niniejszej rekrutacji, a brak Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje ich usunięcie zgodnie z RODO, bez odrębnego powiadomienia Pana/Panią o tym fakcie;
b) rozpatrywania Pana/Pani kandydatury w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy liczonych od następnego dnia po dniu wskazanym w ogłoszeniu na składanie aplikacji/ CV, a brak Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu spowoduje ich usunięcie zgodnie z RODO, bez odrębnego powiadomienia Pana/Panią o tym fakcie;
9.    Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Pana/Panią danych osobowych;
10.    Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
11.    Przysługuje Panu/Pani w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie Pana/Pani zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dokona przed cofnięciem zgody przez Pana/Panią;
12.    Nie przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych;
13.    Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
14.    Podając w dokumentach aplikacyjnych dodatkowe dane osobowe, poza tymi, o których mowa w pkt 8, podaje je Pan/Pani dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w określonym celu;
15.    Za ewentualne zawarcie w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 RODO, ponosi Pan/Pani wyłączną, osobistą odpowiedzialność, a dane te nie będą miały wpływu na przebieg rekrutacji.

Inne informacje:
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Materiały do pobrania